1,4SIGHT

OPIS DZIAŁANIA
REGULATOR WZROSTU I ROZWOJU ROŚLIN w formie płynu do stosowania techniką aerozolowania na gorąco lub zimno, przeznaczony do stosowania w przechowalniach ziemniaka.

STOSOWANIE ŚRODKA
Ziemniak
zapobieganie kiełkowania bulw w czasie przechowywania.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 ml/1000 kg bulw

Termin stosowania: Środek zastosować po zbiorze (BBCH 99) i umieszczeniu partii bulw w przechowalni, następnie jeśli przewiduje się dłuższy okres przechowywania wykonać kolejne zabiegi w odstępie co 4-6 tygodni.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 28 dni.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie przechowalniczym: 6
Maksymalna całkowita dawka środka w sezonie przechowalniczym: 120 ml/1000 kg bulw

Sposób stosowania:
Stosować technikę aerozolowania na gorąco lub na zimno, używając wytwornic aerozolu.
Przed rozpoczęciem zamgławiania należy szczelnie zamknąć budynek przechowalniczy. Zamknąć zewnętrzne wloty wentylacyjne. Włączyć wentylatory tak, aby wewnętrzny przepływ powietrza był równomierny i delikatny. (Przed zabiegiem zaleca się wykonanie testu przepływu powietrza. Zalecana jest taka intensywność cyrkulacji powietrza, która nie powoduje gaśnięcia zapalonej zapałki umieszczonej ponad górną warstwą bulw). Utrzymywać pracę wentylatorów do czasu zaniknięcia mgły w przechowalni. W celu równomiernego rozprowadzenia środka w przechowalni korzystne jest odwrócenie przepływu powietrza w czasie podawania ostatnich 10% dawki środka. Nie otwierać przechowalni przez następne 24 - 48 godzin, po tym okresie należy normalnie wietrzyć.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka na produkty do dnia przeznaczenia ich do konsumpcji (okres karencji):
30 dni
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
30 dni

1. Najlepsze rezultaty osiąga się stosując środek na bulwy suche, czyste, zdrowe, o dojrzałej skórce.
2. Środka nie stosować na ziemniaki sadzeniaki.
3. Przechowywanie sadzeniaków ziemniaka w pomieszczeniach gdzie był zastosowany środek jest możliwe dopiero po upływie minimum 30 dni.
Wcześniejsze rozpoczęcie przechowywania jest możliwe jedynie pod warunkiem pełnej wymiany powietrza (co najmniej 10 krotnie, w temperaturze > 10°C) w pomieszczeniach w których zastosowano środek. Zarówno poszczególne części systemu wentylacyjnego, jak i cały komora muszą być dokładnie przewietrzane, zanim powierzchnia zostanie wykorzystana jako miejsce do przechowywania sadzeniaków

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Nie wdychać rozpylonej cieczy.
W przypadku nagłej konieczności wejścia do pomieszczenia podczas lub tuż po zabiegu stosować rękawice ochronne, ochronę dróg oddechowych (aparat oddechowy chroniący przed oparami środków ochrony roślin) oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
dla ludzi (wejście na obszar) – nie wchodzić podczas trwania zabiegu (24-48 h). Wejście możliwe po zakończeniu zabiegu i przeprowadzeniu wietrzenia (co najmniej 30 minut powietrzem z zewnątrz).
Etykieta środka ochrony roślin 1,4SIGHT, załącznik do zezwolenia MRiRW.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi
Środek ochrony roślin przechowywać:
- w oryginalnych opakowaniach,
- w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich,
- w temperaturze 5°C-25°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku połknięcia: Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem. Nie wywoływać wymiotów.

Designed by Pedro
Scroll to Top