BELCHIM - AKTUALNOŚCI

Tuesday, November 21, 2017

Crown 270 SL

 • Hits: 97

OPIS DZIAŁANIA

CROWN 270 SL jest środkiem z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin o działaniu układowym, w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego.

Środek przeznaczony do stosowania w ziemniaku i cebuli, zapobiega wyrastaniu cebuli oraz kiełkowaniu bulw ziemniaka.

Środek   przeznaczony    do    stosowania    przy   użyciu   samobieżnych    lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

 

STOSOWANIE ŚRODKA

Ziemniak

Zapobieganie kiełkowaniu bulw podczas przechowywania

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 11,0 l/ha

Termin stosowania: Opryskiwać plantację ziemniaka na 3-7 tygodni przed zastosowaniem desykacji lub na początku naturalnego więdnięcia naci ziemniaczanej (od BBCH 91).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 Zalecana ilość wody: 300 - 600 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

 

Cebula

Zapobieganie wyrastaniu w szczypior podczas przechowywania

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 8,9 l/ha

Termin stosowania: Opryskiwać plantację cebuli nie wcześniej niż gdy 10%, ale nie później niż gdy 50% roślin ma wyschniętą szyjkę i załamany szczypior, tj. około 10-15 dni przed zbiorem (od BBCH 47-48).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 Zalecana ilość wody: 500 - 600 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

 

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z  DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Nie stosować środka w temperaturze powietrza powyżej 25°C oraz wilgotności względnej powietrza powyżej 50%.

Nie stosować środka na 24 godziny przed spodziewanym deszczem.

Nie stosować środka na plantacjach ziemniaka nasiennego i sadzeniaka oraz w cebuli przeznaczonej do uprawy z dymki.

W przypadku stosowania na plantacjach cebuli zaleca się dodanie do  zbiornika  opryskiwacza preparatu zwilżającego, zmniejszającego napięcie powierzchniowe cieczy użytkowej.

 

Nie stosować łącznie z innymi regulatorami wzrostu i rozwoju roślin.

 

Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych.

 

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego  w  mieszadło  hydrauliczne,  ciecz  mechanicznie  wymieszać.  W przypadku przerw  w   opryskiwaniu,   przed   ponownym   przystąpieniem   do   pracy  ciecz  użytkową  w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

 

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

 • po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub
 • unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
 • unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

 

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

 

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

 

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież roboczą w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

 

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W  celu   ochrony  organizmów  wodnych   konieczne  jest   wyznaczenie   strefy  ochronnej  o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

 

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

 

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

 

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

ziemniak: 21 dni

cebula: 4 dni

 

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

 • w    miejscach    lub    obiektach,    w    których   zastosowano    odpowiednie    rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
 • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
 • w temperaturze 0oC - 30oC.

 

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

 

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów.

 

Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do  sprzedawcy  środków ochrony roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.

 

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

 

W przypadku kontaktu ze skórą: natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Płukać natychmiast dużą ilością wody przez 15 min / wziąć prysznic. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

W przypadku zanieczyszczenia oczu: natychmiastowe i dłuższe płukanie w wodzie trzymając powieki szeroko rozwarte (przynajmniej przez 15 minut). Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymującego się podrażnienia, zasięgnąć porady okulisty.

W przypadku połknięcia: skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem.

Alcedo 100 EC

 • Hits: 98

OPIS DZIAŁANIA

Fungicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego w ochronie roślin sadowniczych, roślin ozdobnych przed chorobami powodowanymi przez grzyby.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych (jabłoń), polowych (truskawka, róża w gruncie) i ręcznych (jabłoń, truskawka, róża w pod osłonami, chryzantema pod osłonami).

 

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób.

 

Jabłoń

parch jabłoni

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować od fazy różowego pąka do fazy początku czerwcowego opadania owoców (BBCH 57-83).
Liczba zabiegów: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7-14 dni
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha
Ilość wody dostosować do wielkości koron drzew.

mączniak jabłoni

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować od fazy różowego pąka do fazy początku czerwcowego opadania owoców (BBCH 57-83).
Liczba zabiegów: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10-14 dni
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha
Ilość wody dostosować do wielkości koron drzew

 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

 

Truskawka (plantacje owocujące)

mączniak prawdziwy truskawki, biała plamistość liści truskawki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować w fazie kwitnienia (BBCH 61-69).
Liczba zabiegów: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni
Zalecana ilość wody: 600 l/ha

Truskawka (plantacje mateczne)

biała plamistość liści
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
termin stosowania: Środek stosować w fazie rozwoju pędów rozłogowych i młodych roślin (BBCH 41-49).

 

Liczba zabiegów: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni
Zalecana ilość wody: 1000 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

 

Róża (w gruncie)

mączniak prawdziwy róży

Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,05% (50 ml środka w 100 l wody)

Termin stosowania:

Środek stosować profilaktycznie lub interwencyjnie po stwierdzeniu pierwszych objawów choroby.

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1000 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni

 

Róża (pod osłonami)

czarna plamistość róży

Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,05% (50 ml środka w 100 l wody)

Termin tosowania:

Środek stosować profilaktycznie lub interwencyjnie po stwierdzeniu pierwszych objawów choroby.

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 10 l/100 m2

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni

 

Chryzantema (pod osłonami)

plamistość pierścieniowa (ograniczenie występowania choroby)

Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,05% (50 ml środka w 100 l wody)

Termin stosowania:

Środek stosować profilaktycznie lub interwencyjnie po stwierdzeniu pierwszych objawów choroby.

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 10 l/100 m2

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

 

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Środek stosować w temperaturze powietrza powyżej 12oC.

Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne wykonać na każdej uprawianej odmianie próbny zabieg w celu sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.

 

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą
(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą,
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową
w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

 

 

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

 • po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub
 • unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
 • unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

 

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. 

 

 

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

 

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną i ochronę twarzy, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy roboczej.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie wykonywania zabiegu.

 

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

 

W czasie kwitnienia roślin uprawnych zaleca się stosowanie środka poza okresami aktywności pszczół.

 

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych.

 

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od terenów nieużytkowanych rolniczo o szerokości:

 • 1 m w uprawie truskawki i róży,
 • 3 m w uprawie jabłoni.

 

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

                                                           

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

jabłka – 14 dni

truskawki (plantacje owocujące) – 7 dni

truskawki (plantacje mateczne) – nie dotyczy

róża – nie dotyczy

chryzantema – nie dotyczy

 

 

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

 • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
 • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.

 

Przechowywać w temperaturze 0oC - 30oC.

 

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

 

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

 

 

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Sirena 60 EC

 • Hits: 328

OPIS DZIAŁANIA

Fungicyd w formie rozpuszczalnego koncentratu (EC) do sporządzania roztworu wodnego o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego.

Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancja czynna metkonazol zaliczana jest do grupy 3 (fungicydy DMI).

 

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

 

Pszenica ozima

septorioza paskowana liści i fuzarioza kłosów

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2-1,5 l/ha
Termin stosowania środka: Środek stosować zapobiegawczo lub bezpośrednio po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Odstęp między zabiegami:  co najmniej 21 dni
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

 

Pszenica jara

fuzarioza kłosów

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2-1,5 l/ha
Termin stosowania środka: Środek stosować zapobiegawczo lub bezpośrednio po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Odstęp między zabiegami:  co najmniej 21 dni
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

 

Rzepak ozimy

sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, cylindrosporioza

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania jesienią: 0,7-1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania wiosną: 1,0 l/ha

Termin stosowania środka: Środek należy stosować zapobiegawczo lub bezpośrednio po wystąpieniu pierwszych objawów chorób. Wysokość dawki dostosować do nasilenia występowania chorób w danym regionie, zimotrwałości i wrażliwości na choroby uprawianej odmiany oraz dynamiki wzrostu roślin. Jesienią – w fazie 4-6 liści rzepaku. Stosowanie środka jesienią poprawia zimotrwałość roślin. Wiosną – od początku fazy wzrostu pędu do fazy zielonego pąka. Stosowanie środka wiosną wpływa na skrócenie roślin i ograniczenie wylegania.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Odstęp między zabiegami:  co najmniej 21 dni
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

 • pszenica ozima – 35 dni,
 • pszenica jara – 35 dni,
 • rzepak ozimy – 56 dni.

 

 1. Opryskiwanie środkiem Sirena 60 EC wykonać w temperaturze powietrza powyżej 12ºC.
 2. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

 

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej  objętość wraz z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza. W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą ( z włączonym mieszadłem).

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać.

W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

 

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Resztki cieczy użytkowej należy:

 • jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, lub
 • unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
 • unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

 

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu oraz ochronę twarzy zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu. Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Używać elektrycznego/wentylującego/oświetleniowego przeciwwybuchowego sprzętu.
Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W czasie kwitnienia roślin uprawnych zaleca się stosownie środek poza okresami aktywności pszczół oraz innych owadów zapylających.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

 

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

 • w oryginalnych opakowaniach,
 • w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich,
 • w temperaturze 0°C - 30°C,
 • z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni.
 • w miejscach chroniących przed dostępem wilgoci.

 

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

 

 

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Wskazówki dla lekarza: leczenie symptomatyczne (dekontaminacja, funkcje witalne). Płukanie żołądka. W przypadku wystąpienia działania drażniącego skonsultować się z lekarzem.

Nie wywoływać wymiotów.

W przypadku połknięcia: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem.

W przypadku kontaktu ze skórą (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Bagani 125 ME

 • Hits: 68

OPIS DZIAŁANIA

Bagani 125 ME jest fungicydem w formie mikro-emulsji do sporządzania roztworu wodnego o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i leczniczego w ochronie roślin rolniczych przed chorobami grzybowymi.

Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

 

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści

 

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Termin stosowania środka: od końca fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 40-69).

 

Burak cukrowy

chwościk buraka, mączniak prawdziwy, rdza buraka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 400-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

 

Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób.

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Środek zawiera substancje czynną tetrakonazol z grupy triazoli, która należy do inhibitorów biosyntezy steroli – inhibitory demetylacji (fungicydy SBI – DMI, Grupa FRAC 3).

W ramach strategii antyodpornościowej zaleca się:

 • stosować środek głównie w zabiegach zapobiegawczych,
 • nie stosować środka w dawkach niższych niż jest zalecana na etykiecie, również przy stosowaniu łącznym z innymi środkami,
 • stosować środek przemiennie ze środkami grzybobójczymi zawierającymi substancje czynne z innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.

 

Środek należy stosować w temperaturze powietrza wynoszącej powyżej 12 °C.

 

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz wymieszać mechanicznie. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać.

 

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

 • po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub
 • unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
 • unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

 

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

 

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

 

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

 

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

           

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

pszenica  – nie dotyczy

burak cukrowy – 30 dni

 

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

Nie dotyczy.

 

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

 • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
 • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
 • w temperaturze 0°C – 30°C.

 

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.

 

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnij porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Faxer

 • Hits: 279

OPIS DZIAŁANIA

Faxer jest  fungicydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu wgłębnym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie  pszenicy ozimej przed chorobami grzybowymi.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

 

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima

łamliwość źdźbła zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania: Środek zastosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy drugiego kolanka (BBCH 30–32)

 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 225 - 500 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Środek zawiera substancje czynną prochloraz z grupy imidazoli, która należy do inhibitorów biosyntezy steroli – inhibitory demetylacji (fungicydy SBI – DMI, Grupa FRAC 3). W ramach strategii antyodpornościowej zaleca się:

 • stosować środek głównie w zabiegach zapobiegawczych,
 • nie stosować środka w dawkach niższych niż jest zalecana na etykiecie, również przy stosowaniu łącznym z innymi środkami,
 • stosować środek przemiennie ze środkami grzybobójczymi zawierającymi substancje czynne z innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.

 

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Wstrząsnąć przed użyciem. Odważoną ilość środka wymieszać w osobnym naczyniu z małą ilością wody, następnie wlać przez sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania po środku przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu cieczy użytkowej do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechaniczne wymieszać. Opryskiwać z włączonym mieszadłem.

 

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

 • po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub
 • unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
 • unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

 

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

 

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

 

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

 

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji)

Pszenica  – 35 dni

 

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

 • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem do osób trzecich,
 • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
 • w temperaturze 5oC - 25oC

Chronić przed mrozem.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

 

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku połknięcia: Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć/ lekarzem.
W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

 

Narita

 • Hits: 719

Zawartośc substancji czynnej:
difenokonazol (związek z grupy triazoli) – 250 g/l (23,58%)

Inne substancje niebezpieczne nie będące substancją czynną:
solwent nafta, węglowodory ciężkie aromatyczne

OPIS DZIAŁANIA
Fungicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaków przed alternariozą ziemniaka.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

STOSOWANIE ŚRODKA
Ziemniak
alternariona ziemniaka
Maksymalna/ zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po pojawieniu się pierwszych objawów choroby, od fazy pełnego kwitnienia do fazy początku zżółknięcia liści (BBCH 65-91).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetatywnym: 4
Odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni
Zalecana ilość wody: 250-400 l/ha
Ilość cieczy użytkowej dostosować do wielkości naci i ich fazy rozwojowej.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

 

Roxy 800 EC

 • Hits: 645

Zawartośc substancji czynnej:
prosuflokarb (związek z grupy karbaminianow) – 800 g/l (75%)

OPIS DZIAŁANIA
Roxy 800 EC jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, przeznaczonym do zwalczania niektórych gatunków rocznych chwastów jedno- i dwuliściennych w uprawie pszenicy ozimej i ziemniaków. Idealnymi warunkami działania środka to umiarkowana temperatura i dobre uwilgotnienie gleby.

Roxy 800 EC działa także w warunkach niskiego uwilgotnienia upraw ale jego działanie nie jest tak dobre jak w przypadku optymalnego uwilgotnienia. W niesprzyjających warunkach może dojść do uszkodzeń roślin uprawnych polegających na nieznacznym zżółknięciu roślin. Uszkodzenia nie wpływają na wysokość plonu i regenerują się.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Herbicyd jest pobierany przez rośliny w ciągu godziny od zabiegu i zapewnia selektywne zwalczanie chwastów. Opady po tym czasie nie zmniejszają skuteczności zabiegu. Środek jest pobierany przez liście i korzenie chwastów.

Wrażliwość chwastów na środek w dawce 4l/ha
Chwasty wrażliwe:
ambrozja bylicolistna, gwiazdnica pospolita, wiechlina roczna, chwastnica jednostronna, maruna bezwonna, szarłat szorstki.
Chwasty średnio wrażliwe:
przytulia czepna, komosa biała, przetacznik perski, psianka czarna.
Chwasty odporne:
fiołek polny.

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima
Termin stosowania: Stosować po zasiewie od fazy przed wschodami do fazy 3 liści zboża (BBCH 01-13). Nasiona zboża muszą być przykryte warstwą gleby o grubości 3 cm.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha.
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 – 4 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Ziemniak
Termin stosowania: Stosować po sadzeniu przed wschodami ziemniaków, na glebę bez chwastów (BBCH 01-08).
Bulwy ziemniaka muszą być dobrze przykryte glebą aby uniknąć uszkodzeń .
Można także zastosować środek po obredleniu.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 160 - 250 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

Temsa SC

 • Hits: 3339

Zawartosc substancji czynnej:
mezotrion (zwiqzek z grupy tr6jketon6w) - 100 g/1 (9,22%).

Zatacznik do zezwolenia MRiRW nr R - 190/2015 z dnia 29.10.2015  r.

 

OPIS DZIAŁANIA
Temsa SC jest środkiem chwastobójczym, w postaci koncentratu w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w kukurydzy.
Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Temsa SC jest selektywnym środkiem chwastobójczym o działaniu układowym. Pobierany jest głównie poprzez liście oraz dodatkowo poprzez korzenie chwastów i szybko przemieszczany w roślinie, hamując ich wzrost i rozwój. Substancja czynna środka powoduje zahamowanie biosyntezy karotenoidów w roślinach chwastów, w następstwie czego następuje zniszczenie chlorofilu, objawiające się bieleniem liści. Pierwsze objawy działania środka widoczne są po 5-7 dniach od wykonania zabiegu. Zamieranie chwastów następuje po około 14 dniach.
Środek najskuteczniej zwalcza chwasty w okresie kiełkowania i wschodów: chwastnicę jednostronną w fazach 1 do 2 liści (BBCH 11-12), przytulię czepną w fazie 1. okółka (BBCH 11), inne chwasty dwuliścienne w fazach od 2 do 4 liści (BBCH 12-14).

Chwasty wrażliwe: bieluń dziędzierzawa, ambrozja bylicolistna, chwastnica jednostronna, fiołek polny, jasnota purpurowa, komosa biała, komosa wielkolistna, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), rumian polny, rumianek pospolity, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa

Chwasty średniowrażliwe: ostrożeń polny, rdest kolankowy

Chwasty odporne: perz właściwy

STOSOWANIE ŚRODKA
Kukurydza

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować od fazy 2 liści do fazy 8 liści kukurydzy (BBCH 12-18).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Środka nie stosować:
- na rośliny osłabione lub uszkodzone przez szkodniki, przymrozki, zalanie lub suszę,
- podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne.

2. Nie zaleca się stosowania środka Temsa SC w uprawie linii wsobnych kukurydzy oraz na plantacjach nasiennych, bez uprzedniego sprawdzenia wrażliwości na środek, a także w kukurydzy cukrowej.

3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w okresie wegetacji do poziomu niestwarzającego zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
Po kukurydzy odchwaszczanej środkiem Temsa SC, w warunkach normalnego przebiegu wegetacji i typowej uprawy gleby obejmującej wykonanie orki, można wysiewać wszystkie rośliny. Wykonanie orki jest szczególnie zalecane w przypadku uprawy wrażliwych gatunków roślin dwuliściennych (np. burak cukrowy, groch, rzepak, słonecznik, fasola i inne warzywa) jako międzyplonów i roślin następczych w zmianowaniu.
W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji chronionej środkiem możliwa jest tylko uprawa kukurydzy jako przesiewu. W ramach uprawy przedsiewnej zalecane jest wykonanie orki.

 

Proxanil

 • Hits: 2361

Zawartość substancji czynnych:
chlorowodorek propamokarbu (związek z grupy pochodnych kwasu karbaminowego) 400 g/l (36,87%).
cymoksanil (związek z grupy iminoacetylomoczników) – 50 g/l (4,61%)

Zezwolenie MRiRW Nr R - 6/2015wu z dnia 11.03.2015 r.

 

OPIS DZIAŁANIA

Środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu wgłębnym i układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

 

STOSOWANIE ŚRODKA

Ziemniak

zaraza ziemniaka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha

Termin zabiegu:
Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub:
- na plantacjach odmian wczesnych w okresie zwierania się roślin w rzędach,
- na plantacjach odmian późnych w okresie wystąpienia pierwszych objawów choroby na odmianach wczesnych.
Środek stosować od początku fazy rozwoju pędów bocznych na głównym pędzie do końca fazy, gdy 50% liści brązowieje (BBCH 21 – 95).

Odstęp między opryskami: co najmniej 7 - 12 dni
Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Ilość cieczy użytkowej dostosować do zagęszczenia plantacji.

Maksymalna liczba zastosowań w sezonie wegetacyjnym: 4

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Warzywa korzeniowe i cebulowe przeznaczone do spożycia lub na paszę uprawiać najwcześniej po 120 dniach od ostatniego zastosowania. Warzywa liściowe, owocowe, kapustne, strączkowe i łodygowe przeznaczone do spożycia lub na paszę, najwcześniej po 60 dniach od ostatniego zastosowania. Ograniczenie to nie dotyczy upraw, w przypadku których dopuszczalne lub dozwolone jest bezpośrednie zastosowanie środków ochrony roślin z propamokarbem jako substancją czynną.

 

Page 1 of 3

Designed by Pedro
Scroll to Top