BELCHIM - AKTUALNOŚCI

Monday, June 18, 2018

Burak Cukrowy

 • Hits: 486

Bagani 125 ME

Inne uprawy

 • Hits: 385

Alcedo 100 EC
Proman 500 SC
Teppeki 50 WG

Regulator wzrostu

 • Hits: 551

Crown 270 SL

Sumicidin

 • Hits: 641

Zawartość substancji czynnej:
esfenwalerat (związek z grupy pyretroidów) - 50 g/l (5,54%)

OPIS DZIAŁANIA
Sumicidin 050 EC jest insektycydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Przeznaczony jest do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych i warzywniczych. Na roślinie działa powierzchniowo.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

STOSOWANIE ŚRODKA
Pszenica ozima, pszenżyto ozime
mszyce
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Stosować w przypadku wystąpienia mszyc, nie później niż do początku fazy dojrzałości
mlecznej ziarna.

skrzypionki
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Stosować od początku wylęgania się larw.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Rzepak ozimy
chowacz podobnik (szkodnik łuszczynowy)
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją.

słodyszek rzepakowy
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, w fazie paka kwiatowego zgodnie z sygnalizacją.

pryszczarek kapustnik (szkodnik łuszczynowy)
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Zabieg wykonać w okresie opadania płatków kwiatowych, po wykształceniu pierwszych łuszczyn.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Kapusta głowiasta (uprawa w gruncie)

gąsienice piętnówki kapustnicy, bielinka kapustnika i rzepnika.
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Opryskiwać w okresie masowego wylęgania się gąsienic.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI:
1. Środek działa skuteczniej w temperaturze poniżej 20°C. W temperaturze wyższej zabieg wykonywać pod koniec dnia.
2. W przypadku opryskiwania roślin (np. kapusta) lub szkodników (np. mszyca kapuściana) pokrytych nalotem woskowym do cieczy użytkowej dodać środek zwilżający.
3. Zabieg przeciwko szkodnikom (zwłaszcza ssącym) wykonać dokładnie, aby wszystkie części rośliny były pokryte cieczą użytkową.
4. Na plantacjach kwitnących roślin, a także w bliskim ich sąsiedztwie zabieg wykonać
przed wieczorem, po zakończeniu dziennego oblotu pszczół.
Nie stosować na roślinach pokrytych spadzią.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą
(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą,
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do
potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza
niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać. W przypadku
przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową
w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:
– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te
same środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić, ani nie palić podczas używania produktu.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie w trakcie przygotowywania cieczy
użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o
szerokości 15 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem technik
redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50%.
W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji ):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Pszenica ozima, pszenżyto ozime – 28 dni
Rzepak ozimy – 42 dni
Kapusta głowiasta – 7 dni

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
− z dala od źródeł ciepła,
− w temperaturze nieprzekraczającej zakresu 0°C – 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku połknięcia: Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem nie wywoływać wymiotów.
W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku kontaktu ze skórą (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

Trebon 30 EC

 • Hits: 691

Zawartość substancji czynnej:
etofenproks (związek z grupy eterów arylo-propylowych) – 287,5 g/l (30,09%)

Inne substancje niebezpieczne nie będące substancją czynną: solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory    ciężkie    aromatyczne;    frakcja   naftowa    -    niespecyfikowana.

Zezwolenie MRiRW R - 56/2009 z dnia 04.05.2009 r., zmienione decyzją nr R - 144/2010d z dnia 19.05.2010 r. oraz decyzją MRiRW nr R - 438/2014d z dnia 14.11.2014 r.

OPIS DZIAŁANIA

Trebon 30 EC to środek owadobójczy w formie koncentratu zawiesinowego do rozcieńczania wodą o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w rzepaku ozimym. Na roślinie działa powierzchniowo.

Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy polowych.

 

STOSOWANIE ŚRODKA

rzepak ozimy

chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 – 0,3 l/ha

Termin stosowania: środek stosować 7-10 dni po pierwszych nalotach szkodnika, ale przed złożeniem jaj, tj. od fazy widocznego pierwszego międzywęźla rzepaku ozimego do fazy początku rozwoju paków kwiatowych (BBCH 31-50).

słodyszek rzepakowy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 – 0,3 l/ha

Termin stosowania: środek stosować zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, tj. od fazy początku rozwoju paków kwiatowych rzepaku ozimego do końca fazy rozwoju paków kwiatowych (żółty pąk) ( (BBCH 50 – 59).

szkodniki łuszczynowe (pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik) Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 – 0,3 l/ha

Termin stosowania: środek stosować od początku fazy rozwoju owoców do fazy gdy 50% łuszczyn osiągnęło typową wielkość (BBCH 70 – 75).

Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodników.

Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Uwaga:

Środek najskuteczniej działa w temperaturze do 20 ºC.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą,
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik
opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika
opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych, w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe, lub,
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
Niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie
stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie używać w miejscach gdzie pszczoły
mają pożytek. Nie stosować kiedy występują kwitnące chwasty. Usuwać chwasty
przed kwitnieniem.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła w temperaturze 0oC - 30oC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

 

 

 

Rzepak

 • Hits: 487

Sirena 60 EC
Sumicidin
Trebon 30 EC

Crown 270 SL

 • Hits: 836

OPIS DZIAŁANIA

CROWN 270 SL jest środkiem z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin o działaniu układowym, w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego.
Środek przeznaczony do stosowania w ziemniaku i cebuli, zapobiega wyrastaniu cebuli oraz kiełkowaniu bulw ziemniaka.
Środek   przeznaczony    do    stosowania    przy   użyciu   samobieżnych    lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

 

STOSOWANIE ŚRODKA

Ziemniak

Zapobieganie kiełkowaniu bulw podczas przechowywania
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 11,0 l/ha
Termin stosowania: Opryskiwać plantację ziemniaka na 3-7 tygodni przed zastosowaniem desykacji lub na początku naturalnego więdnięcia naci ziemniaczanej (od BBCH 91).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 Zalecana ilość wody: 300 - 600 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

 

Cebula

Zapobieganie wyrastaniu w szczypior podczas przechowywania
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 8,9 l/ha
Termin stosowania: Opryskiwać plantację cebuli nie wcześniej niż gdy 10%, ale nie później niż gdy 50% roślin ma wyschniętą szyjkę i załamany szczypior, tj. około 10-15 dni przed zbiorem (od BBCH 47-48).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 Zalecana ilość wody: 500 - 600 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z  DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Nie stosować środka w temperaturze powietrza powyżej 25°C oraz wilgotności względnej powietrza powyżej 50%.
Nie stosować środka na 24 godziny przed spodziewanym deszczem.
Nie stosować środka na plantacjach ziemniaka nasiennego i sadzeniaka oraz w cebuli przeznaczonej do uprawy z dymki.
W przypadku stosowania na plantacjach cebuli zaleca się dodanie do  zbiornika  opryskiwacza preparatu zwilżającego, zmniejszającego napięcie powierzchniowe cieczy użytkowej.

 

Nie stosować łącznie z innymi regulatorami wzrostu i rozwoju roślin.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych.

 

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego  w  mieszadło  hydrauliczne,  ciecz  mechanicznie  wymieszać.  W przypadku przerw  w   opryskiwaniu,   przed   ponownym   przystąpieniem   do   pracy  ciecz  użytkową  w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

 

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

 • po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub
 • unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
 • unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

 

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

 

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

 

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież roboczą w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

 

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W  celu   ochrony  organizmów  wodnych   konieczne  jest   wyznaczenie   strefy  ochronnej  o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

 

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

 

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

 

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

ziemniak: 21 dni
cebula: 4 dni

 

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

 • w    miejscach    lub    obiektach,    w    których   zastosowano    odpowiednie    rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
 • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
 • w temperaturze 0oC - 30oC.

 

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów.

Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do  sprzedawcy  środków ochrony roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.

 

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W przypadku kontaktu ze skórą: natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Płukać natychmiast dużą ilością wody przez 15 min / wziąć prysznic. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

W przypadku zanieczyszczenia oczu: natychmiastowe i dłuższe płukanie w wodzie trzymając powieki szeroko rozwarte (przynajmniej przez 15 minut). Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymującego się podrażnienia, zasięgnąć porady okulisty.

W przypadku połknięcia: skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem.

Alcedo 100 EC

 • Hits: 1094

OPIS DZIAŁANIA

Fungicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego w ochronie roślin sadowniczych, roślin ozdobnych przed chorobami powodowanymi przez grzyby.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych (jabłoń), polowych (truskawka, róża w gruncie) i ręcznych (jabłoń, truskawka, róża w pod osłonami, chryzantema pod osłonami).

 

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób.

 

Jabłoń

parch jabłoni

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować od fazy różowego pąka do fazy początku czerwcowego opadania owoców (BBCH 57-83).
Liczba zabiegów: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7-14 dni
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha
Ilość wody dostosować do wielkości koron drzew.

mączniak jabłoni

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować od fazy różowego pąka do fazy początku czerwcowego opadania owoców (BBCH 57-83).
Liczba zabiegów: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10-14 dni
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha
Ilość wody dostosować do wielkości koron drzew

 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

 

Truskawka (plantacje owocujące)

mączniak prawdziwy truskawki, biała plamistość liści truskawki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować w fazie kwitnienia (BBCH 61-69).
Liczba zabiegów: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni
Zalecana ilość wody: 600 l/ha

Truskawka (plantacje mateczne)

biała plamistość liści
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
termin stosowania: Środek stosować w fazie rozwoju pędów rozłogowych i młodych roślin (BBCH 41-49).

 

Liczba zabiegów: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni
Zalecana ilość wody: 1000 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

 

Róża (w gruncie)

mączniak prawdziwy róży

Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,05% (50 ml środka w 100 l wody)

Termin stosowania:

Środek stosować profilaktycznie lub interwencyjnie po stwierdzeniu pierwszych objawów choroby.

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1000 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni

 

Róża (pod osłonami)

czarna plamistość róży

Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,05% (50 ml środka w 100 l wody)

Termin tosowania:

Środek stosować profilaktycznie lub interwencyjnie po stwierdzeniu pierwszych objawów choroby.

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 10 l/100 m2

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni

 

Chryzantema (pod osłonami)

plamistość pierścieniowa (ograniczenie występowania choroby)

Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,05% (50 ml środka w 100 l wody)

Termin stosowania:

Środek stosować profilaktycznie lub interwencyjnie po stwierdzeniu pierwszych objawów choroby.

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 10 l/100 m2

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

 

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Środek stosować w temperaturze powietrza powyżej 12oC.

Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne wykonać na każdej uprawianej odmianie próbny zabieg w celu sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.

 

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą
(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą,
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową
w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

 

 

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

 • po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub
 • unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
 • unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

 

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. 

 

 

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

 

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną i ochronę twarzy, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy roboczej.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie wykonywania zabiegu.

 

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

 

W czasie kwitnienia roślin uprawnych zaleca się stosowanie środka poza okresami aktywności pszczół.

 

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych.

 

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od terenów nieużytkowanych rolniczo o szerokości:

 • 1 m w uprawie truskawki i róży,
 • 3 m w uprawie jabłoni.

 

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

                                                           

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

jabłka – 14 dni

truskawki (plantacje owocujące) – 7 dni

truskawki (plantacje mateczne) – nie dotyczy

róża – nie dotyczy

chryzantema – nie dotyczy

 

 

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

 • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
 • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.

 

Przechowywać w temperaturze 0oC - 30oC.

 

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

 

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

 

 

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Sirena 60 EC

 • Hits: 1604

OPIS DZIAŁANIA

Fungicyd w formie rozpuszczalnego koncentratu (EC) do sporządzania roztworu wodnego o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego.

Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancja czynna metkonazol zaliczana jest do grupy 3 (fungicydy DMI).

 

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

 

Pszenica ozima

septorioza paskowana liści i fuzarioza kłosów

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2-1,5 l/ha
Termin stosowania środka: Środek stosować zapobiegawczo lub bezpośrednio po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Odstęp między zabiegami:  co najmniej 21 dni
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

 

Pszenica jara

fuzarioza kłosów

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2-1,5 l/ha
Termin stosowania środka: Środek stosować zapobiegawczo lub bezpośrednio po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Odstęp między zabiegami:  co najmniej 21 dni
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

 

Rzepak ozimy

sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, cylindrosporioza

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania jesienią: 0,7-1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania wiosną: 1,0 l/ha

Termin stosowania środka: Środek należy stosować zapobiegawczo lub bezpośrednio po wystąpieniu pierwszych objawów chorób. Wysokość dawki dostosować do nasilenia występowania chorób w danym regionie, zimotrwałości i wrażliwości na choroby uprawianej odmiany oraz dynamiki wzrostu roślin. Jesienią – w fazie 4-6 liści rzepaku. Stosowanie środka jesienią poprawia zimotrwałość roślin. Wiosną – od początku fazy wzrostu pędu do fazy zielonego pąka. Stosowanie środka wiosną wpływa na skrócenie roślin i ograniczenie wylegania.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Odstęp między zabiegami:  co najmniej 21 dni
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

 • pszenica ozima – 35 dni,
 • pszenica jara – 35 dni,
 • rzepak ozimy – 56 dni.

 

 1. Opryskiwanie środkiem Sirena 60 EC wykonać w temperaturze powietrza powyżej 12ºC.
 2. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

 

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej  objętość wraz z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza. W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą ( z włączonym mieszadłem).

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać.

W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

 

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Resztki cieczy użytkowej należy:

 • jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, lub
 • unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
 • unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

 

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu oraz ochronę twarzy zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu. Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Używać elektrycznego/wentylującego/oświetleniowego przeciwwybuchowego sprzętu.
Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W czasie kwitnienia roślin uprawnych zaleca się stosownie środek poza okresami aktywności pszczół oraz innych owadów zapylających.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

 

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

 • w oryginalnych opakowaniach,
 • w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich,
 • w temperaturze 0°C - 30°C,
 • z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni.
 • w miejscach chroniących przed dostępem wilgoci.

 

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

 

 

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Wskazówki dla lekarza: leczenie symptomatyczne (dekontaminacja, funkcje witalne). Płukanie żołądka. W przypadku wystąpienia działania drażniącego skonsultować się z lekarzem.

Nie wywoływać wymiotów.

W przypadku połknięcia: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem.

W przypadku kontaktu ze skórą (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Bagani 125 ME

 • Hits: 587

OPIS DZIAŁANIA

Bagani 125 ME jest fungicydem w formie mikro-emulsji do sporządzania roztworu wodnego o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i leczniczego w ochronie roślin rolniczych przed chorobami grzybowymi.

Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

 

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści

 

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Termin stosowania środka: od końca fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 40-69).

 

Burak cukrowy

chwościk buraka, mączniak prawdziwy, rdza buraka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 400-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

 

Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób.

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Środek zawiera substancje czynną tetrakonazol z grupy triazoli, która należy do inhibitorów biosyntezy steroli – inhibitory demetylacji (fungicydy SBI – DMI, Grupa FRAC 3).

W ramach strategii antyodpornościowej zaleca się:

 • stosować środek głównie w zabiegach zapobiegawczych,
 • nie stosować środka w dawkach niższych niż jest zalecana na etykiecie, również przy stosowaniu łącznym z innymi środkami,
 • stosować środek przemiennie ze środkami grzybobójczymi zawierającymi substancje czynne z innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.

 

Środek należy stosować w temperaturze powietrza wynoszącej powyżej 12 °C.

 

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz wymieszać mechanicznie. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać.

 

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

 • po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub
 • unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
 • unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

 

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

 

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

 

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

 

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

           

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

pszenica  – nie dotyczy

burak cukrowy – 30 dni

 

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

Nie dotyczy.

 

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

 • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
 • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
 • w temperaturze 0°C – 30°C.

 

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.

 

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnij porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Page 1 of 4

Designed by Pedro
Scroll to Top