Alcedo 100 EC

OPIS DZIAŁANIA

Fungicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego w ochronie roślin sadowniczych, roślin ozdobnych przed chorobami powodowanymi przez grzyby.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych (jabłoń), polowych (truskawka, róża w gruncie) i ręcznych (jabłoń, truskawka, róża w pod osłonami, chryzantema pod osłonami).

 

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób.

 

Jabłoń

parch jabłoni

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować od fazy różowego pąka do fazy początku czerwcowego opadania owoców (BBCH 57-83).
Liczba zabiegów: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7-14 dni
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha
Ilość wody dostosować do wielkości koron drzew.

mączniak jabłoni

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować od fazy różowego pąka do fazy początku czerwcowego opadania owoców (BBCH 57-83).
Liczba zabiegów: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10-14 dni
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha
Ilość wody dostosować do wielkości koron drzew

 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

 

Truskawka (plantacje owocujące)

mączniak prawdziwy truskawki, biała plamistość liści truskawki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować w fazie kwitnienia (BBCH 61-69).
Liczba zabiegów: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni
Zalecana ilość wody: 600 l/ha

Truskawka (plantacje mateczne)

biała plamistość liści
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
termin stosowania: Środek stosować w fazie rozwoju pędów rozłogowych i młodych roślin (BBCH 41-49).

 

Liczba zabiegów: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni
Zalecana ilość wody: 1000 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

 

Róża (w gruncie)

mączniak prawdziwy róży

Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,05% (50 ml środka w 100 l wody)

Termin stosowania:

Środek stosować profilaktycznie lub interwencyjnie po stwierdzeniu pierwszych objawów choroby.

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1000 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni

 

Róża (pod osłonami)

czarna plamistość róży

Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,05% (50 ml środka w 100 l wody)

Termin tosowania:

Środek stosować profilaktycznie lub interwencyjnie po stwierdzeniu pierwszych objawów choroby.

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 10 l/100 m2

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni

 

Chryzantema (pod osłonami)

plamistość pierścieniowa (ograniczenie występowania choroby)

Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,05% (50 ml środka w 100 l wody)

Termin stosowania:

Środek stosować profilaktycznie lub interwencyjnie po stwierdzeniu pierwszych objawów choroby.

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 10 l/100 m2

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

 

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Środek stosować w temperaturze powietrza powyżej 12oC.

Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne wykonać na każdej uprawianej odmianie próbny zabieg w celu sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.

 

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą
(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą,
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową
w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

 

 

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

  • po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub
  • unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
  • unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

 

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. 

 

 

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

 

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną i ochronę twarzy, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy roboczej.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie wykonywania zabiegu.

 

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

 

W czasie kwitnienia roślin uprawnych zaleca się stosowanie środka poza okresami aktywności pszczół.

 

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych.

 

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od terenów nieużytkowanych rolniczo o szerokości:

  • 1 m w uprawie truskawki i róży,
  • 3 m w uprawie jabłoni.

 

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

                                                           

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

jabłka – 14 dni

truskawki (plantacje owocujące) – 7 dni

truskawki (plantacje mateczne) – nie dotyczy

róża – nie dotyczy

chryzantema – nie dotyczy

 

 

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

  • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
  • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.

 

Przechowywać w temperaturze 0oC - 30oC.

 

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

 

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

 

 

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Designed by Pedro
Scroll to Top