Chaco

Zawartość substancji czynnych:
chlopyralid (substancja z grupy pochodnych kwasów pirydynokarboksylowych) - 267 g/l (22,86 %) pikloram (substancja z grupy pochodnych kwasów pirydynokarboksylowych) - 67 g/l (5,74 %)

 

OPIS DZIAŁANIA

HERBICYD w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego (SC), stosowanym nalistnie, przeznaczonym do wiosennego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych
w gorczycy białej i rzepaku ozimym. Zawiera dwie substancje aktywne: chlopyralid oraz pikloram. Chaco jest herbicydem systemicznym, pobieranym poprzez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczanym w całej roślinie, co powoduje jej deformację i zahamowanie wzrostu, a w efekcie zamieranie całego chwastu. W warunkach optymalnych, czyli podczas ciepłej i wilgotnej pogody efekt działania środka jest szybszy. W niskiej temperaturze całkowite zniszczenie chwastów następuje po około 3 tygodniach. Środek najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści.
Chaco zwalcza skutecznie przytulię czepną do wysokości 8 cm oraz chwasty rumianowate w fazie rozety.
Skuteczność zwalczania przytulii zależy od gęstości łanu rzepaku oraz wysokości roślin przytulii
w trakcie zabiegu - przy mniejszej niż optymalna obsadzie roślin rzepaku wiosną lub gdy rośliny przytulii mają powyżej 8 cm wysokości w chwili zabiegu - przytulia może ponownie odrastać.
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancje czynne zaliczane są do grupy O.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, maruna bezwonna, mlecz polny, ostrożeń polny, psianka czarna, przytulia czepna (młode rośliny), rumianek pospolity, żółtlica drobnokwiatowa
Chwasty średniowrażliwe: przytulia czepna (gdy jej rośliny mają 9-15 cm wysokości), rdest powojowy, rdest plamisty, szarłat szorstki
Chwasty średnioodporne komosa biała
Chwasty odporne: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, przetacznik bluszczykowy, rdest ptasi, starzec zwyczajny, chwasty jednoliścienne oraz chwasty
z rodziny kapustowatych

STOSOWANIE ŚRODKA
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Rzepak ozimy
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,35 l/ha
Termin stosowania środka: Środek stosować wiosną po ruszeniu wegetacji do fazy pąków kwiatowych zamkniętych w liściach (BBCH 20 -50)
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Gorczyca biała
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,35 l/ha
Termin stosowania środka: Środek stosować od fazy 4 liści do fazy wytworzenia pąków kwiatowych zamkniętych w liściach rośliny uprawnej (BBCH 14-50)
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Rzepak ozimy, gorczyca biała– 60 dni

1. Opady deszczu po 2 godzinach od zastosowania środka nie wpływają ujemnie na jego działanie.
2. Środka nie stosować:

 • na rośliny mokre, chore i uszkodzone,
 • w temperaturze powietrza poniżej 8° C i powyżej 25° C,
 • w czasie nadmiernej suszy,
 • po nocnych przymrozkach oraz przed spodziewanymi przymrozkami.

2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

 • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
 • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo (zboża jare, zboża ozime, kukurydza, buraki cukrowe, len, trawy oraz inne rośliny, w których środek jest zalecany). W przypadku konieczności przesiewu traktowanej plantacji na tym samym polu można uprawiać jedynie kukurydzę, len, rzepak jary, zboża jare i gorczycę białą.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza. W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza
z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy, ciecz użytkową
w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Resztki cieczy użytkowej oraz wodę użytą do mycia aparatury należy:

 • jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, lub
 • unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
 • unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Bezpośrednio po pracy aparaturę dokładnie wymyć oraz przepłukać co najmniej trzykrotnie wodą. Końcówki opryskiwacza oraz filtry myć osobno.

Uwaga:
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy roboczej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw
i dróg.

Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska

W czasie kwitnienia roślin uprawnych zaleca się stosowanie środka poza okresami aktywności pszczół.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:

 • w oryginalnych opakowaniach,
 • w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich,
 • w temperaturze 0 oC - 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów.

Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących postępowania
z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Designed by Pedro
Scroll to Top