Difend 30 FS

Zawartość substancji czynnej:
difenokonazol (związek z grupy triazoli) – 30 g/l (2,93%)

OPIS DZIAŁANIA
Środek grzybobójczy w formie koncentratu zawiesinowego o działaniu układowym,
przeznaczony do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych
i zawiesinowych ziarna siewnego pszenicy i pszenżyta przeciwko chorobom powodowanym
przez grzyby.

STOSOWANIE ŚRODKA

ROŚLINY ROLNICZE

Pszenica ozima, pszenica jara

zgorzel siewek
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml/100 kg ziarna.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml/100 kg ziarna.
Zalecana ilość wody: 400 ml /100 kg ziarna

Liczba zabiegów:1.

śnieć karłowa pszenicy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 250 ml/100 kg ziarna.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 250 ml/100 kg ziarna.
Zalecana ilość wody: 400 ml /100 kg ziarna.
Liczba zabiegów: 1.

pszenżyto ozime, pszenżyto jare
śnieć cuchnąca

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml/100 kg ziarna.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml/100 kg ziarna.
Zalecana ilość wody: 400 ml /100 kg ziarna.
Liczba zabiegów:1.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:1.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Zaprawiać jedynie dobrze oczyszczony materiał siewny.
2. Zaprawianie wykonywać najlepiej bezpośrednio przed siewem.
3. Zaprawiony materiał siewny można użyć jedynie do siewu, nie wolno przeznaczyć go na
cele konsumpcyjne lub na paszę.
4. Nie zaprawiać ziarna o wilgotności przekraczającej 16% ani uprzednio zaprawianego
innym środkiem.
5. Zaprawione nasiona należy pozostawić w otwartych workach do momentu
przeschnięcia.
6. Zaprawiony materiał siewny przechowywać w grubych workach, oznakowanych
i zamkniętych, w oddzielnych suchych i chłodnych oraz dobrze wentylowanych
pomieszczeniach z dala od żywności i pasz.
7. Jeżeli zachodzi konieczność przechowania ziarna siewnego do następnego sezonu,
należy przed siewem zbadać zdolność kiełkowania.
8. Worki po zaprawionym ziarnie nie mogą być używane do innych celów.
9. Celem uniknięcia możliwości wystąpienia odporności sprawców chorób nie należy
stosować środków grzybobójczych, w tym zapraw nasiennych, zawierających substancje
czynne z grupy azoli m.in. triazoli, po sobie, bez stosowania przerwy, w trakcie której należy
zastosować środek grzybobójczy o odmiennym mechanizmie działania.

SPORZĄDZANIE ZAWIESINY DO ZAPRAWIANIA
Stosować w zaprawiarkach mechanicznych w ruchu ciągłym lub porcjowym zgodnie
z instrukcją obsługi urządzenia. Zaprawiać bez przerw w pracy zaprawiarki, aby uniknąć
zasychania środka ochrony roślin. Przed rozpoczęciem pracy zaprawiarkę wykalibrować.
Ściśle przestrzegać właściwego dawkowania środka.
Przed użyciem wstrząsnąć opakowaniem.
Zawiesinę sporządzić w zbiorniku zaprawiarki lub w oddzielnym naczyniu. Do połowy
wymaganej ilości wody dodać odpowiednią ilość zaprawy Difend 30 FS i uzupełnić wodą do
potrzebnej ilości intensywnie mieszając. Gotowa zaprawa może być użyta nie później niż
w ciągu 24 godzin od momentu jej sporządzenia.
Zaprawiać z włączonym mieszadłem. Ilość wody potrzebna do zabiegu jest związana
z typem zaprawiarki i wilgotnością ziarna. Większa ilość wody na ogół poprawia wyrównanie
pokrycia ziarniaków zaprawą. Materiał siewny powinien być dokładnie i równomiernie pokryty
środkiem.
Etykieta Difend 30 FS

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI ZAWIESINY DO ZAPRAWIANIA I MYCIE APARATURY
Wodę użytą do mycia zaprawiarki:
− zużyć do sporządzenia cieczy użytkowej podczas kolejnego zaprawiania lub
− unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających
biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
− unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy zaprawiarkę dokładnie wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony ptaków i wolno żyjących ssaków:
- zaprawione nasiona muszą być całkowicie przykryte glebą – upewnić się, że zaprawione
nasiona są również całkowicie przykryte na końcach rzędów,
- zebrać przypadkowo rozsypane nasiona.
W celu ochrony ptaków i wolno żyjących ssaków usuwać rozsypany środek ochrony roślin.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać
lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze 10 oC - 30oC, w dobrze wentylowanych miejscach, z dala od źródeł ciepła oraz chronić przed światłem słonecznym.

 

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Designed by Pedro
Scroll to Top