Difend Extra FS

Zawartość substancji czynnych:
difenokonazol (związek z grupy triazoli) – 25 g/l (2,4%)
fludioksonil (związek z grupy fenylopiroli) – 25 g/l (2,4%)

OPIS DZIAŁANIA
Difend Extra FS jest fungicydem w formie płynnego koncentratu o działaniu układowym,
przeznaczony do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych
i zawiesinowych ziarna siewnego pszenicy ozimej i jęczmienia ozimego w celu zwalczania
chorób grzybowych.

STOSOWANIE ŚRODKA
Pszenica ozima
śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć karłowa pszenicy, fuzaryjna zgorzel siewek.
Jęczmień ozimy
fuzaryjna zgorzel siewek

Maksymalna/zalecana dawka: 200 ml/100 kg ziarna siewnego z dodatkiem 200 ml wody.

TECHNIKA ZAPRAWIANIA
Zaprawiać w zaprawiarkach mechanicznych o ruchu ciągłym lub porcjowych, zgodnie
z instrukcją obsługi danej zaprawiarki.
Przed rozpoczęciem zaprawiania zaprawiarkę poddać kalibracji.

SPORZĄDZANIE ZAWIESINY DO ZAPRAWIANIA
Ściśle przestrzegać właściwego dawkowania środka.
Przed użyciem wstrząsnąć.
Zawiesinę do zaprawiania sporządzić w zbiorniku zaprawiarki lub w oddzielnym naczyniu.
Do połowy wymaganej ilości wody dodać odpowiednią ilość zaprawy Difend Extra FS.
Uzupełnić wodą do potrzebnej ilości, dokładnie mieszając. Gotowa zaprawa może być użyta
w czasie 24 godzin od momentu jej sporządzenia. Zaprawiać z włączonym mieszadłem.
Ilość wody jest związana z typem zaprawiarki oraz wilgotnością ziarna. Większa ilość wody
na ogół poprawia wyrównanie pokrycia ziarna zaprawą. Zaprawiony materiał siewny
powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI ZAWIESINY I MYCIE APARATURY
Z resztkami zawiesiny oraz z wodą użytą do mycia zaprawiarki należy postępować w sposób
ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu
przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:
− zużyć do sporządzenia zawiesiny podczas kolejnego zaprawiania lub
− unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
− unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
Ze względu na ochronę środowiska naturalnego norma wysiewu dla ziarna
zaprawionego środkiem Difend Extra FS powinna wynosić maksymalnie 220 kg/ha.
1. Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny.
2. Zaprawiony materiał powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem.
3. Nie zaprawiać ziarna siewnego o wilgotności powyżej 16%.
4. Zaprawianie wykonać najlepiej bezpośrednio przed siewem.
5. Zaprawione nasiona pozostawić po zaprawieniu w otwartych workach do momentu przeschnięcia.
6. Jeżeli zachodzi konieczność przechowywania ziarna siewnego do następnego sezonu,
należy zbadać przed siewem zdolność kiełkowania.
7. Zaprawione nasiona przechowywać w grubych papierowych, oznakowanych i szczelnie zamkniętych workach, w oddzielnych, chłodnych, suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach, z dala od żywności i pasz.
8. Zaprawionego materiału można używać wyłącznie do siewu. Nie wolno przeznaczać go na cele konsumpcyjne, ani na paszę.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania zaprawy, w trakcie wykonywania zabiegu zaprawiania oraz pakowania i wysiewu zaprawionych nasion.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony ptaków i wolno żyjących ssaków:
− zaprawione nasiona muszą być całkowicie przykryte glebą – upewnić się, że zaprawione nasiona są również całkowicie przykryte na końcach rzędów,
− zebrać przypadkowo rozsypane nasiona.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
− w temperaturze 0oC - 30oC.
Chronić przed światłem słonecznym.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Designed by Pedro
Scroll to Top