Difure Pro EC

Zawartość substancji czynnej:
difenokonazol (związek z grupy triazoli) – 150 g/l (14,98%)
propikonazol (związek z grupy triazoli) – 150 g/l (14,98%)

 

OPIS DZIAŁANIA
Fungicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC), o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego.

STOSOWANIE ŚRODKA
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Burak cukrowy
Chwościk buraka
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie, natychmiast po
zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby, w okresie od fazy całkowitego zakrycia międzyrzędzi
(BBCH 39) do maksymalnie 3 tygodni przed zbiorem.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 21 dni
Zalecana ilość wody: 200 - 500 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH
Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność
środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych
ponosi wyłącznie jego użytkownik

Burak pastewny
Chwościk buraka
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie, natychmiast po
zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby, w okresie od fazy całkowitego zakrycia międzyrzędzi
(BBCH 39) do maksymalnie 3 tygodni przed zbiorem.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 21 dni
Zalecana ilość wody: 200 - 500 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI
STOSOWANIA
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Burak cukrowy, burak pastewny – 21 dni

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym
zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Liśćmi buraków nie karmić zwierząt gospodarskich.

1. Środek Difure Pro EC zawiera substancje czynne: difenokonazol i propikonazol – związki
triazolowe, z grupy inhibitorów biosyntezy steroli – inhibitorów demetylacji, SBI-DMI, grupa
FRAC 3). W ramach strategii przeciwdziałania odporności zaleca się m. in.:
– stosowanie środka wyłącznie zgodnie z zaleceniami z etykiety,
– włączenie do przyjętego programu ochrony środków grzybobójczych zawierających
substancje czynne z innych grup o odmiennym mechanizmie działania (stosowanie
fungicydów przemienne lub sekwencyjne).
2. Zaleca się stosowanie środka w temperaturze powyżej 12oC.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz
z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza.
W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza
napełnionego częściowo wodą ( z włączonym mieszadłem).
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z
cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do
zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w
zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Resztki cieczy użytkowej należy:
– jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której
przeprowadzono zabieg, lub
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same
środki ochrony osobistej.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ
OSÓB POSTRONNYCH
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony,
które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu, ochronę twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą
przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie
przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą
wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
24 godziny (1dzień)

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Nie zanieczyszczać wód produktem lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód
powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W czasie kwitnienia roślin uprawnych zaleca się stosować środek poza okresami aktywności pszczół.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m
od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w oryginalnych opakowaniach,
− w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz
dostęp osób trzecich,
− w temperaturze 0oC - 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W przypadku połknięcia: Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem. Wypłukać
usta. Nie wywoływać wymiotów.
W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z mydłem.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na
świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W przypadku złego
samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem.
W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się
z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem.

Designed by Pedro
Scroll to Top