Djembe 274 EC

Zawartość substancji czynnych:
bromukonazol (związek z grupy triazoli) – 167 g/l (15,87%)
tebukonazol (związek z grupy triazoli) – 107 g/l (10,17%)

Inne substancje niebezpieczne nie będące substancją czynną: „Solwent nafta (ropa naftowa);
węglowodory ciężkie aromatyczne; Frakcja naftowa – niespecyfikowana”.

OPIS DZIAŁANIA
Fungicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, przeznaczony do rozcieńczania wodą o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej i jarej przed chorobami liści i kłosa.

STOSOWANIE ŚRODKA
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Pszenica ozima, pszenica jara
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, fuzarioza
kłosów, czerń zbóż.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po pojawieniu się pierwszych
objawów chorób od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni kwitnienia (BBCH 30-65).

Zalecana ilość wody w uprawach rolniczych: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

UWAGI
Środek może wykazywać średni poziom skuteczności w zwalczaniu septoriozy paskowanej liści i
fuzariozy kłosów.
Poprzez zwalczanie fuzariozy kłosów środek skutecznie redukuje poziom deoksyniwalenolu (DON) -
mykotoksyny fuzaryjnej w ziarnie pszenicy. Jednak w przypadku wysokiego nasilenia choroby
uzyskana redukcja nie zawsze będzie wystarczająca do zapewnienia spadku poziomu DON poniżej
granicy ustalonej w przepisach prawnych.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
Środek stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na pobliskie plantacje roślin
uprawnych.
Środek stosować przemiennie ze środkami grzybobójczymi zawierającymi substancje czynne należące
do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.
Ze względu na strategię antyodpornościową nie zaleca się stosować środka w dawce niższej niż
zalecana.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość preparatu wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z
cieczą użytkową i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz
mechanicznie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Resztki cieczy użytkowej należy:
– jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, lub
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same
środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony,
które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu lub twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed
oddziaływaniem środków ochrony roślin, w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie
wykonywania zabiegu.
Stosować rękawice ochronne przy każdej styczności z powierzchniami, które miały kontakt ze
środkiem.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek
mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Pszenica - 42 dni.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
− w temperaturze 0-30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem.
Nie wywoływać wymiotów.
W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

 

Designed by Pedro
Scroll to Top