Fidox 800 EC

Zawartość substancji czynnej:
prosulfokarb (związek z grupy karbaminianów) – 800 g/l (78%)

 

OPIS DZIAŁANIA
Fidox 800 EC jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej,
przeznaczonym do zwalczania niektórych gatunków rocznych chwastów jednoi
dwuliściennych w uprawie pszenicy ozimej i ziemniaków. Idealnymi warunkami działania
środka są umiarkowana temperatura i dobre uwilgotnienie gleby

Fidox 800 EC działa także w warunkach niskiego uwilgotnienia ale jego działanie nie jest tak
dobre jak w przypadku optymalnego uwilgotnienia. W niesprzyjających warunkach może
dojść do uszkodzeń roślin uprawnych polegających na nieznacznym zżółknięciu roślin.
Uszkodzenia nie wpływają na wysokość plonu i regenerują się.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego
opryskiwacza polowego.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Herbicyd jest pobierany przez rośliny w ciągu godziny od zabiegu i zapewnia selektywne
zwalczanie chwastów. Opady po tym czasie nie zmniejszają skuteczności zabiegu. Środek
jest pobierany przez liście i korzenie chwastów.

Wrażliwość chwastów na środek w dawce 4 l/ha
Chwasty wrażliwe:
ambrozja bylicolistna, gwiazdnica pospolita, wiechlina roczna, chwastnica jednostronna,
maruna bezwonna, szarłat szorstki.

Chwasty średnio wrażliwe:
przytulia czepna, komosa biała, przetacznik perski, psianka czarna.
Chwasty odporne:
fiolek polny.

STOSOWANIE ŚRODKA
Pszenica ozima
Termin stosowania: Stosować po zasiewie od fazy przed wschodami do fazy 3 liści zboża
(BBCH 01-13). Nasiona zboża muszą być przykryte warstwą gleby o grubości 3 cm.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha.
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 - 4 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Ziemniak
Termin stosowania: Stosować po sadzeniu przed wschodami ziemniaków, na glebę bez
chwastów (BBCH 01-08).
Bulwy ziemniaka muszą być dobrze przykryte glebą aby uniknąć uszkodzeń.
Można także zastosować środek po obredleniu.
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne.
Nie opryskiwać roślin pod wpływem stresu, zaatakowanych przez choroby lub szkodniki albo uszkodzonych przez mróz.
Środka nie stosować przy dużych wahaniach temperatury dobowej. Może wystąpić przejściowe żółknięcie roślin uprawnych, które się regeneruje i nie wpływa na wysokość plonu.
Nie stosować środka w warunkach silnego nasłonecznienia (w godzinach południowych), w warunkach suszy i temperatury powyżej 15 stopni aby uniknąć ewentualnych uszkodzeń roślin uprawnych.

Nie stosować na glebach podmokłych.
Nie stosować na zboża z wsiewkami.
Nie mieszać z glebą.
W ramach strategii antyodpornościowej zaleca się przemienne (w rotacji) stosowanie na
danym stanowisku środków chwastobójczych, zawierających substancje czynne z różnych
grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania lub stosowanie mieszanin środków
zawierających substancje czynne o rożnym mechanizmie działania.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji wskazana jest konsultacja
z posiadaczem zezwolenia lub jego przedstawicielem w zakresie dobru roślin do
przesiewów.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą,
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową i uzupełnić wodą do
potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych, w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:
– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe, lub,
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te
same środki ochrony osobistej

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą
przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze)
w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy
ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 15 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Ziemniaki wczesne – 42 dni
Pszenica – nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Przed siewem/sadzeniem roślin z rodziny selerowatych – 100 dni

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
− w temperaturze 0-30°C

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Designed by Pedro
Scroll to Top