Fornet Extra 6 OD

Zawartość substancji czynnej:

nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 60 g/l (6,14%).

OPIS DZIAŁANIA
HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w postaci zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą (OD).
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna nikosulfuron zaliczana jest do grupy B.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek zawiera substancję czynną zaliczaną do inhibitorów działania syntetazy acetylomleczanowej (ALS), co powoduje blokowanie syntezy aminokwasów rozgałęzionych, a tym samym białek. W konsekwencji prowadzi do zahamowania wzrostu oraz rozwoju chwastów. Środek pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie. Pierwsze efekty działania pojawiają się po kilku dniach. Symptomy pojawiają się najpierw na górnych częściach merystemów wzrostu rośliny jako chlorozy i nekrozy. Nowe, górne liście ulegają zwiędnięciu, a po nich stopniowo liście z niższych partii rośliny. Na niektórych gatunkach chwastów dochodzi do zaczerwienienia żyłek liści. Całkowite zasychanie liści następuje w optymalnych warunkach atmosferycznych po 7-10 dniach, natomiast w warunkach niekorzystnych dopiero po 6-8 tygodniach
Środek działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty. Ciepła i wilgotna pogoda przyspiesza działanie środka, chłodna i sucha może je opóźnić.
Środek najskuteczniej zwalcza chwastnicę jednostronną oraz inne chwasty prosowate w fazie od 3 liści do końca fazy krzewienia, natomiast roczne chwasty dwuliścienne w fazie 2-4 liści.

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, perz właściwy, szarłat szorstki, tasznik pospolity, wiechlina roczna, włośnica zielona, włośnica sina.
Chwasty średniowrażliwe: komosa biała, łoboda rozłożysta, psianka czarna, rdest kolankowy, rdest plamisty, rdestówka powojowata.
Chwasty średnioodporne: rdest ptasi.
Chwasty odporne: odporne są chwasty średnio wrażliwe w późniejszych fazach rozwojowych (powyżej 6 liści).

STOSOWANIE ŚRODKA
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Kukurydza
Termin stosowania: środek stosować w fazie 2-8 liści kukurydzy (BBCH 12-18).

Chwasty jednoliścienne
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,50 - 0,75 l/ha.

Chwasty dwuliścienne
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.

Perz właściwy
Zabieg jednorazowy
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.

lub

System dawek dzielonych

I-szy zabieg
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha

II-gi zabieg
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.

Odstęp między zabiegami: 10 – 14 dni.
Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 (zabieg jednorazowy) lub 2 ( w systemie dawek dzielonych).

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Nie dotyczy

1. Strategia zarządzania odpornością
W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju odporności chwastów na herbicydy należy zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:

 • postępować ściśle zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin –stosować środek w zalecanej dawce, w zalecanym terminie zapewniającym optymalne zwalczanie chwastów,
 • dostosować dobór środka chwastobójczego oraz decyzji o wykonaniu zabiegu do panującego (ewentualnie potencjalnego) zachwaszczenia, z uwzględnieniem gatunków dominujących i progów szkodliwości,
 • stosować rotację herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,
 • stosować mieszankę herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,
 • stosować w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów (o różnym mechanizmie działania),
 • stosować herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu wegetacyjnego rośliny uprawnej,
 • dostosować zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów,
 • używać różnych metod kontroli zachwaszczenia, w tym zmianowania upraw itp.,
 • używać kwalifikowanego materiału siewnego,
 • czyścić maszyny rolnicze, aby zapobiec przenoszeniu materiału rozmnożeniowego chwastów na inne stanowiska,
 • informować posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,
 • w celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z doradcą, posiadaczem zezwolenia lub przedstawicielem posiadacza zezwolenia.

2. W warunkach niekorzystnych dla wzrostu i rozwoju kukurydzy po zastosowaniu środka mogą wystąpić przemijające zniekształcenia liści, przebarwienia oraz wstrzymanie wzrostu roślin. Objawy te nie wpływają na plonowanie roślin.
3. Ze względu na możliwość wystąpienia objawów fitotoksyczności na niektórych odmianach kukurydzy (szczególnie na nowych odmianach) przed zastosowaniem środka FORNET Extra 6 OD w tych odmianach należy skontaktować się z doradcą lub przedstawicielem podmiotu posiadającego zezwolenie.
4. Środka nie stosować:

 • w kukurydzy cukrowej, pękającej i w uprawie materiałów hodowlanych,
 • w fazie rozwojowej kukurydzy powyżej 8 liści,
 • na odmianę kukurydzy Koka.
 • bezpośrednio po okresie długotrwałych chłodów na rośliny, których wzrost został zahamowany wskutek niskich temperatur; zabieg można wykonać po wznowieniu intensywnego wzrostu kukurydzy,
 • w temperaturze powietrza poniżej 100C i powyżej 250C,
 • na rośliny osłabione i uszkodzone przez przymrozki, suszę, szkodniki lub choroby,
 • na rośliny mokre (rosa, deszcze),
 • po zastosowaniu na plantacji kukurydzy insektycydów doglebowych zawierających substancje aktywne z grupy związków fosforoorganicznych.

5. Środka nie mieszać z nawozami płynnymi lub do dolistnego dokarmiania roślin.
6. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

 • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
 • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

 

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Po zbiorze kukurydzy i po zaoraniu pola, jesienią można siać zboża ozime. Wiosną następnego roku można uprawiać wszystkie rośliny.
W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji jako roślinę następczą można uprawiać:

 • kukurydzę – bez limitu czasowego,
 • zboża ozime – po upływie 3 miesięcy na glebach kwaśnych oraz 9 miesięcy na glebach obojętnych i zasadowych.

Designed by Pedro
Scroll to Top