Globagran SL

Zawartość substancji czynnej:
bentazon (związek z grupy diazyn) – 480 g/l (40,3%)
Zezwolenie MRiRW nr R -147/2018 z dnia 19.09.2018 r.

 

OPIS DZIAŁANIA
HERBICYD w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego (SL), stosowany nalistnie,
przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych.

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna bentazon zaliczana jest do grupy C3.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest przez liście chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty do fazy 3-4 liści.

Chwasty wrażliwe: dymnica pospolita, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, przytulia czepna, rdest powojowy, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.
Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny, komosa biała, przetacznik polny, wilczomlecz obrotny.
Chwasty odporne: głęboko korzeniące się chwasty wieloletnie

STOSOWANIE ŚRODKA
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Ziemniak
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha.
Termin stosowania: po wschodach, gdy ziemniaki osiągnęły wysokość 10-15 cm.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Uwaga:
przed zabiegiem nie wykonywać żadnych uprawek pielęgnacyjnych.

Groch jadalny zielony, groch jadalny na suche nasiona
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5-3 l/ha.
Termin stosowania: przy wysokości roślin 6-12 cm, tj. na początku pojawienia się wąsów czepnych.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Fasola
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5-3 l/ha.
Termin stosowania: od fazy 1 pary trójdzielnych liści.

Środek można stosować również w dawce dzielonej:
pierwszy zabieg wcześnie po wschodach chwastów, niezależnie od fazy rozwojowej fasoli w dawce
1,25 l/ha,
drugi zabieg w 7-10 dni po pierwszym w dawce 1,25 l/ha.

Zalecana ilość wody 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 lub 2 (w przypadku dawek dzielonych).

Uwaga:
Środek stosowany w ziemniakach i fasoli może powodować przemijające uszkodzenia roślin bez
ujemnego wpływu na plon.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI
STOSOWANIA
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
nie dotyczy.
1. Środka nie stosować:
- na rośliny zwiędnięte, chore lub uszkodzone przez szkodniki,

- bezpośrednio przed spodziewanym deszczem i po deszczu,
- w temperaturze powyżej 22°C i poniżej 10°C.
2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji roślin nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych
następczo. W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji, na polu potraktowanym
środkiem można uprawiać rośliny, w których środek jest zalecany.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza. W przypadku
braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo
wodą ( z włączonym mieszadłem).
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z
cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do
zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w
zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ
Resztki cieczy użytkowej należy:
– jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, lub
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same
środki ochrony osobistej.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ
OSÓB POSTRONNYCH
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które
mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść
ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m
od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin lądowych niebędących celem zwalczania konieczne jest wyznaczenie strefy
ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w oryginalnych opakowaniach,
− w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich,
− w temperaturze 0°C - 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami
niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
Wskazówki dla lekarza: leczenie symptomatyczne (dekontaminacja, funkcje witalne).
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

 

Designed by Pedro
Scroll to Top