Moncut 460 SC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:
flutolanil (związek z grupy benzamidów) – 460 g/l (40%)

 

OPIS DZIAŁANIA
Moncut 460 SC jest środkiem grzybobójczym w formie płynnego koncentratu, w postaci
stężonej zawiesiny, o działaniu systemicznym do zaprawiania ziemniaków celem ich
ochrony przed rizoktoniozą.

ZASTOSOWANIE ŚRODKA

Ziemniak

Rizoktonioza

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml na 1 tonę sadzeniaków.
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 200 ml na 1 tonę sadzeniaków.

Zalecana ilość wody: do 2 l/tonę sadzeniaków.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Środek stosować do mokrego zaprawiania bulw sadzeniaków ziemniaka na krótko przed
kiełkowaniem albo przed lub w trakcie sadzenia. Do zaprawiania używać urządzeń
przeznaczonych do nanoszenia zapraw na bulwy ziemniaka na taśmociągach lub
wewnątrz sadzarki.

UWAGA!
Zaprawione sadzeniaki mogą być użyte wyłącznie do sadzenia, nie wolno przeznaczać
ich na cele konsumpcyjne ani na paszę.
Nie zaprawiać podkiełkowanych bulw sadzeniaka ziemniaka.

Designed by Pedro
Scroll to Top