Moxa

Zawartość substancji czynnej:
trineksapak etylu (związek z grupy cykloheksanodionów) – 250 g/l (26,6%).

 

OPIS DZIAŁANIA
Środek z grupy regulatorów wzrostu roślin, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej.
Środek stosuje się w celu zapobiegania wyleganiu pszenicy ozimej i jęczmienia ozimego uprawianych
w technologiach intensywnych, z wysokim poziomem nawożenia azotowego. Środek pobierany jest
głównie przez liście i źdźbła zbóż, a następnie przenoszony do tkanek merystematycznych
zapobiegając nadmiernemu wydłużaniu się międzywęźli. Nie powoduje redukcji długości korzeni
i masy rośliny. Skrócenie i usztywnienie źdźbeł zbóż zapobiega wyleganiu łanu.
Intensywność działania środka zależy od fazy rozwojowej rośliny uprawnej, odmiany, stanowiska oraz
warunków atmosferycznych. Najsilniejszemu skróceniu ulegają międzywęźla intensywnie
wydłużające się w okresie stosowania środka. Odmiany genetycznie wysokie reagują na działanie
środka silniejszym skróceniem międzywęźli.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych i ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

STOSOWANIE ŚRODKA
Pszenica ozima
Termin stosowania: Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy całkowicie
rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 30 - 39).

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Jęczmień ozimy
Termin stosowania: Środek w dawce 0,4 l/ha stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy 2
kolanka (BBCH 30 - 32) lub w dawce maksymalnej od fazy widocznego liścia flagowego do fazy
całkowicie rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 37 - 39).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4- 0,6 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwagi:
Warunki sprzyjające działaniu środka to:
− temperatura około 10-150C,
− silne naświetlenie,
− niebo bezchmurne lub lekko zachmurzone,
− łan suchy, aktywnie rosnący.

Słabszego działania można się spodziewać stosując środek w warunkach:
− silnego zachmurzenia,
− pogody deszczowej,
− wilgotnego łanu,
− temperatury poniżej 5oC,
− słabego wzrostu roślin.

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ

PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
Zaleca się stosowanie środka wyłącznie na stanowiskach zagrożonych wyleganiem.

Środka Moxa 250 EC nie stosować:
− na rośliny poddane działaniu niekorzystnych czynników środowiska, takich jak np.: nadmierna wilgotność podłoża, mróz, susza, choroby lub szkodniki;
− na rośliny słabo rosnące, np.: w okresie długotrwałej suszy, upałów lub w przypadku niedostatecznego nawożenia,
− podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
− przed spodziewanym deszczem, przymrozkiem oraz na mokre rośliny.

Zastosowanie środka może spowodować, iż w okresie dojrzałości żniwnej kłosy zboża będą wyprostowane.

Podczas stosowania nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą
(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać
do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie
wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło
hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym
przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia
wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia
gruntu, tj.:
– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest
to możliwe lub
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Bezpośrednio po zabiegu aparaturę i wyposażenie użyte do zabiegu dokładnie wymyć.
Zaleca się przynajmniej trzykrotne przepłukanie całego opryskiwacza (zbiornik, układ cieczowy,
dysze itp.) w trakcie mycia.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony,
które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
Stosować rękawice ochronne, ochronę twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed
oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie zabiegu.

Stosować rękawice ochronne w trakcie kontaktu z powierzchniami, które miały styczność ze
środkiem.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m
od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek
mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
− w temperaturze 0o - 30oC, z dala od źródeł ciepła.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Designed by Pedro
Scroll to Top