Onyx

OPIS DZIAŁANIA
ONYX 600 EC jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania  chwastów dwuliściennych w uprawie kukurydzy.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

 

DZIAŁANIE NA CHWASTY
ONYX 600 EC jest selektywnym  herbicydem, o działaniu  kontaktowym. Pobierany jest przez liście chwastów i w niewielkim stopniu przemieszczany w tkankach rośliny. Środek  najskuteczniej działa na chwasty będące w fazie od 2. do 6 liści (BBCH 12-16), w warunkach wilgotnej i ciepłej pogody.
Chwasty wrażliwe: komosa biała, szarłat szorstki, przytulia czepna, psianka czarna, szczyr roczny, tasznik pospolity.
Chwasty średniowrażliwe: chaber bławatek, jasnota purpurowa,gwiazdnica pospolita, samosiewy rzepaku.
Chwasty średnioodporne: przetacznik bluszczykowy,rdest ptasi, rdestówka powojowata (rdest powojowaty).
Chwasty odporne: fiołek polny.

 

STOSOWANIE ŚRODKA

Kukurydza

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować od fazy 2 liści do fazy 8 liści kukurydzy (BBCH 12-18). Zabieg wykonywać gdy rośliny kukurydzy i chwastów są w pełnym wigorze. 

Środek można zastosować również w układzie dawek dzielonych: I zabieg - zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha,
II zabieg - zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:0,75 l/ha
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 (2 - w przypadku zastosowania w układzie dawek dzielonych)
Zalecana ilość wody:  200 – 400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek stosowany w zalecanych dawkach rozkłada się w glebie w trakcie okresu wegetacji i do poziomu niestwarzającego zagrożeń dla roślin uprawianych następczo. Jeżeli zachodzi konieczność wcześniejszej likwidacji plantacji opryskiwanej środkiem ONYX 600 EC, z powodu uszkodzeń rośliny uprawnej przez szkodniki, choroby lub przymrozki, na polu po zlikwidowanej uprawie można, po wcześniejszym wykonaniu uprawy przedsiewnej, uprawiać wszystkie rośliny.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Środka nie stosować:
- w kukurydzy cukrowej i pękającej,
- w fazie rozwojowej kukurydzy poniżej 2 liścia (BBCH 12).

Zabiegi wykonywać w temperaturze powyżej10°C.
W celu uzyskania najwyższej skuteczności środek należy stosować na chwasty we wcześniejszej fazie rozwojowej  tj. 2- 4 liści (BBCH 12-14),  nie należy przekraczać fazy 6-8 liści (BBCH 16-18).

Zabiegu nie wykonywać:
-   bezpośrednio po okresie długotrwałych chłodów na rośliny, których wzrost został zahamowany wskutek niskich temperatur; zabieg można wykonać po wznowieniu intensywnego wzrostu kukurydzy,
-  gdy temperatura w nocy jest niższa od 2°C, a w dzień przekracza  18°C i gdy amplituda temperatur dnia i nocy przekracza 10°C,
- na rośliny osłabione i uszkodzone przez przymrozki, suszę, szkodniki lub choroby, w warunkach stresowych dla rośliny uprawnej – kukurydzy,
- na rośliny mokre (rosa, deszcze).

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

  • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące rośliny uprawne i tereny sąsiadujące z opryskiwanym polem,
  • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Środek może powodować objawy fitotoksyczności  na niektórych odmianach kukurydzy m in. w postaci zmiany barwy liści i zahamowania wzrostu lub rozwoju roślin. Objawy te mają jednak charakter przemijający i nie mają wpływu na plonowanie.

Środek zawiera substancję czynną  pirydat (inhibitor fotosyntezy - fotosystem II - grupa HRAC C3). Celem przeciwdziałania rozwojowi odporności w populacjach niektórych gatunków chwastów należy:

  • stosować środek zgodnie z etykietą, tylko w zalecanym terminie i dawce, na aktywnie rosnące chwasty,
  • na danym stanowisku, w kolejnych sezonach wegetacyjnych stosować przemiennie (w rotacji) herbicydy z różnych grup chemicznych i odmiennym mechanizmie działania.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
ONYX 600 EC dodaje się bezpośrednio do zbiornika opryskiwacza.
Odpowiednią ilość worków wrzucić do zbiornika opryskiwacza wypełnionego w połowie wodą z włączonym mieszadłem i uzupełnić potrzebną ilością wody.
Kontynuować mieszanie do momentu całkowitego rozpuszczenia worków.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

  • po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub
  • unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin lub
  • unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

 

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież roboczą w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Stosować rękawice ochronne podczas wkraczania na obszar poddany zabiegowi.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W przypadku stosowania środka w dawce 1,5 l/ha:
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 90%.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W przypadku stosowania środka w układzie dawek dzielonych:
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 80 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:

  • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
  • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
  • w temperaturze 0oC - 30oC.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.

 

Przed użyciem środek przechowywać przez minimum 24h w temperaturze pokojowej (18-20°C).

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody/mydłem.
W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku narażenia lub styczności: skontaktować się z ośrodkiem zatruć/lekarzem.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.

Designed by Pedro
Scroll to Top