Osorno SC

Zawartość substancji czynnej:
mezotrion (związek z grupy trójketonów) – 100 g/l (9,22%).

 

OPIS DZIAŁANIA
Osorno SC jest środkiem chwastobójczym, w postaci koncentratu w formie stężonej
zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania
chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w kukurydzy.
Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy polowych.

 

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Osorno SC jest selektywnym środkiem chwastobójczym o działaniu układowym. Pobierany
jest głównie poprzez liście oraz dodatkowo poprzez korzenie chwastów i szybko
przemieszczany w roślinie, hamując ich wzrost i rozwój. Substancja czynna środka powoduje
zahamowanie biosyntezy karotenoidów w roślinach chwastów, w następstwie czego
następuje zniszczenie chlorofilu, objawiające się bieleniem liści. Pierwsze objawy działania
środka widoczne są po 5-7 dniach od wykonania zabiegu. Zamieranie chwastów następuje
po około 14 dniach.
Środek najskuteczniej zwalcza chwasty w okresie kiełkowania i wschodów: chwastnicę
jednostronną w fazach 1 do 2 liści (BBCH 11-12), przytulię czepną w fazie 1. okółka (BBCH
11), inne chwasty dwuliścienne w fazach od 2 do 4 liści (BBCH 12-14).

Chwasty wrażliwe: bieluń dziędzierzawa, ambrozja bylicolistna, chwastnica jednostronna,
fiołek polny, jasnota purpurowa, komosa biała, komosa wielkolistna, maruna bezwonna,
przytulia czepna, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), rumian polny, rumianek
pospolity, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.

Chwasty średniowrażliwe: ostrożeń polny, rdest kolankowy.

Chwasty odporne: perz właściwy.

STOSOWANIE ŚRODKA
Kukurydza
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować od fazy 2 liści do fazy 8 liści kukurydzy (BBCH 12- 18).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Środka nie stosować:
- na rośliny osłabione lub uszkodzone przez szkodniki, przymrozki, zalanie lub suszę,
- podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie
rośliny uprawne.

2. Nie zaleca się stosowania środka Osorno SC w uprawie linii wsobnych kukurydzy oraz na
plantacjach nasiennych, bez uprzedniego sprawdzenia wrażliwości na środek, a także
w kukurydzy cukrowej.

3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w okresie wegetacji do poziomu niestwarzającego zagrożenia
dla roślin uprawianych następczo. Po kukurydzy odchwaszczanej środkiem Osorno SC,
w warunkach normalnego przebiegu wegetacji i typowej uprawy gleby obejmującej
wykonanie orki, można wysiewać wszystkie rośliny. Wykonanie orki jest szczególnie
zalecane w przypadku uprawy wrażliwych gatunków roślin dwuliściennych (np. burak
cukrowy, groch, rzepak, słonecznik, fasola i inne warzywa) jako międzyplonów i roślin
następczych w zmianowaniu.

W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji chronionej środkiem możliwa
jest tylko uprawa kukurydzy jako przesiewu. W ramach uprawy przedsiewnej zalecane jest
wykonanie orki.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do
zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową. Uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać
z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego
w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw
w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy dokładnie wymieszać
ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:
– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. Zaleca się m. in. całkowite opróżnienie zbiornika
opryskiwacza i układu z resztek cieczy użytkowej, a następnie trzykrotne przepłukanie
zbiornika i wszystkich części składowych opryskiwacza czystą wodą (za każdym razem
z całkowitym opróżnieniem) celem usunięcia resztek środka. Z wodą użytą do mycia
aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu lub twarzy oraz odzież ochronną,
zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, w trakcie przygotowywania
cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy
ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
okres karencji zawiera się w czasie jaki upływa od zastosowania środka do zbioru
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
należy uwzględnić następstwo roślin

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
− w temperaturze 5 - 30o C.
Chronić przed światłem słonecznym.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Designed by Pedro
Scroll to Top