Profilux 725 WG

Zawartość substancji czynnych:
mankozeb (związek z grupy ditiokarbaminianów) - 680 g/kg (68%)
cymoksanil (związek z grupy monoacetylomoczników) - 45 g/kg (4,5%).

 

OPIS DZIAŁANIA.
Profilux 72,5 WG jest fungicydem w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej
o działaniu wgłębnym i kontaktowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego
w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka.

 

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy
polowych.

STOSOWANIE ŚRODKA
ziemniak
zaraza ziemniaka
Maksymalna / zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 2,5 kg/ha
Termin stosowania: Pierwszy zabieg wykonywać zgodnie z sygnalizacją lub:
− na odmianach wczesnych - w okresie zwierania się roślin w międzyrzędziach,
− na odmianach późnych - z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby w danym
rejonie na odmianach wczesnych.
Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu układowym lub środkiem Profilux 72,5
WG, następne zabiegi środkiem wykonywać w miarę potrzeby co 8 - 14 dni. Krótszy odstęp
między zabiegami co 8 - 10 dni zachowywać w warunkach większego zagrożenia patogenem
oraz na odmianach podatnych na zarazę ziemniaka. Środek stosować od fazy całkowitego
zakrycia międzyrzędzi (BBCH 39) do fazy początku żółknięcia liści (BBCH 91).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 4
Zalecana ilość wody: 200 - 600 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Większą ilość wody stosować w uprawach zagęszczonych lub o silnie rozwiniętej naci
ziemniaczanej.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ
ROLNICZĄ
Warunkiem skuteczności zabiegu jest dokładne pokrycie roślin cieczą użytkową.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych, zwłaszcza drzew
owocowych.
Środek zawiera substancje czynne: mankozeb (grupa FRAC M3) i cymoksanil (grupa FRAC
27). Wielokrotne stosowanie środków grzybobójczych zawierających substancje chemiczne z
tej samej grupy, o identycznym mechanizmie działania, może prowadzić do rozwoju form
odpornych w populacjach patogenów. W ramach strategii antyodpornościowej zaleca się:
− stosowanie środka Profilux 72,5 WG tylko jako część programu ochrony, do którego
włączone są środki grzybobójcze, zawierających substancje czynne o innych
mechanizmach działania (stosowanie środków sekwencyjnie lub przemiennie),
− wybór środków zawierających substancję czynną cymoksanil (w tym Profilux 72,5 WG)
do maksymalnie połowy przewidzianych w sezonie zabiegów.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odważoną ilość środka wymieszać w osobnym naczyniu z małą ilością wody, następnie wlać
przez sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym
mieszadłem). Opróżnione opakowania po środku przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny
wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po
wlaniu cieczy użytkowej do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło
hydrauliczne ciecz mechaniczne wymieszać. Opryskiwać z włączonym mieszadłem.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz
skażenia gruntu, tj.:
– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli
jest to możliwe lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te
same środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie
wykonywania zabiegu.
Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości:
− 15 m od zbiorników i cieków wodnych lub
− 10 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem technik
redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50% lub
− 5 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem technik
redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75%.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Zaleca się stosować środek poza okresami aktywności pszczół i innych owadów zapylających.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
ziemniaki – 7 dni

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,

− w temperaturze 0 oC - 30oC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody/mydłem.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
W przypadku narażenia lub styczności: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza

 

Designed by Pedro
Scroll to Top