Crown 270 SL

OPIS DZIAŁANIA

CROWN 270 SL jest środkiem z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin o działaniu układowym, w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego.
Środek przeznaczony do stosowania w ziemniaku i cebuli, zapobiega wyrastaniu cebuli oraz kiełkowaniu bulw ziemniaka.
Środek   przeznaczony    do    stosowania    przy   użyciu   samobieżnych    lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

 

STOSOWANIE ŚRODKA

Ziemniak

Zapobieganie kiełkowaniu bulw podczas przechowywania
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 11,0 l/ha
Termin stosowania: Opryskiwać plantację ziemniaka na 3-7 tygodni przed zastosowaniem desykacji lub na początku naturalnego więdnięcia naci ziemniaczanej (od BBCH 91).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 Zalecana ilość wody: 300 - 600 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

 

Cebula

Zapobieganie wyrastaniu w szczypior podczas przechowywania
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 8,9 l/ha
Termin stosowania: Opryskiwać plantację cebuli nie wcześniej niż gdy 10%, ale nie później niż gdy 50% roślin ma wyschniętą szyjkę i załamany szczypior, tj. około 10-15 dni przed zbiorem (od BBCH 47-48).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 Zalecana ilość wody: 500 - 600 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z  DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Nie stosować środka w temperaturze powietrza powyżej 25°C oraz wilgotności względnej powietrza powyżej 50%.
Nie stosować środka na 24 godziny przed spodziewanym deszczem.
Nie stosować środka na plantacjach ziemniaka nasiennego i sadzeniaka oraz w cebuli przeznaczonej do uprawy z dymki.
W przypadku stosowania na plantacjach cebuli zaleca się dodanie do  zbiornika  opryskiwacza preparatu zwilżającego, zmniejszającego napięcie powierzchniowe cieczy użytkowej.

 

Nie stosować łącznie z innymi regulatorami wzrostu i rozwoju roślin.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych.

 

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego  w  mieszadło  hydrauliczne,  ciecz  mechanicznie  wymieszać.  W przypadku przerw  w   opryskiwaniu,   przed   ponownym   przystąpieniem   do   pracy  ciecz  użytkową  w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

 

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

  • po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub
  • unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
  • unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

 

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

 

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

 

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież roboczą w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

 

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W  celu   ochrony  organizmów  wodnych   konieczne  jest   wyznaczenie   strefy  ochronnej  o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

 

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

 

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

 

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

ziemniak: 21 dni
cebula: 4 dni

 

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

  • w    miejscach    lub    obiektach,    w    których   zastosowano    odpowiednie    rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
  • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
  • w temperaturze 0oC - 30oC.

 

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów.

Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do  sprzedawcy  środków ochrony roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.

 

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W przypadku kontaktu ze skórą: natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Płukać natychmiast dużą ilością wody przez 15 min / wziąć prysznic. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

W przypadku zanieczyszczenia oczu: natychmiastowe i dłuższe płukanie w wodzie trzymając powieki szeroko rozwarte (przynajmniej przez 15 minut). Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymującego się podrażnienia, zasięgnąć porady okulisty.

W przypadku połknięcia: skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem.

Designed by Pedro
Scroll to Top