BELCHIM - AKTUALNOŚCI

Monday, March 30, 2020

REGULAMIN KONKURSU „KONKURS BELCHIM- rolnictwo, moja praca w obiektywie”.”

  • Hits: 157

§ 1. WARUNKI OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie organizowanym przez Belchim Crop Protection Poland Sp. z o.o. ul. Sienna 82, 00-815 Warszawa (zwaną dalej organizatorem), za pośrednictwem profilu organizatora na portalu społecznościowym Facebook.com, dostępnym pod adresem: https://www.facebook.com/belchimpoland

1.2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

1.3. Użyte w tym regulaminie określenia oznaczają:

1) konkurs – konkurs „Rolnictwo, moja codzienność w obiektywie” organizowany przez Belchim Crop Protection Oddział w Polsce;

2) zadanie konkursowe – zadanie, którego wypełnienie warunkuje udział w konkursie;

3) użytkownik – osoba fizyczna spełniająca warunki określone w niniejszym regulaminie;

4) organizator – Belchim Crop Protection Belchim Crop Protection Poland Sp. z o.o.

1.4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 04.03.2020 do 1.04.2020, do godziny 23:59. Publikacja wyników nastąpi do 10 dni roboczych po zakończeniu konkursu.

 

1.5. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia konkursu, jeżeli nie jest możliwe dalsze jego prowadzenie zgodnie z wymogami zasadności i rzetelności. Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o tym fakcie na stronie https://www.facebook.com/belchimpoland oraz https://www.belchim.pl

1.6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest prawidłowe wykonanie zadania określonego w poście konkursowym na fanpage’u https://www.facebook.com/belchimpoland

1.7. Warunkiem udziału w konkursie jest zdobycie największej ilości „like” pod komentarzem posta konkursowego (pod swoim zdjęciem w komentarzu)

1.8. Wzięcie udziału w konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki konkursu określone w niniejszym regulaminie, w tym zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

1.9. Uczestnik, akceptując niniejszy regulamin, wyraża także zgodę na publikowanie nadesłanej przez siebie pracy.

1.10. Poprzez przesłanie zadania konkursowego, uczestnik konkursu oświadcza, że jest autorem przesłanego zadania konkursowego oraz że przesłane zadanie konkursowe nie narusza praw osób trzecich, a także, że bierze na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie sobie rościć prawa do w/w zadania konkursowego. W przypadku skierowania przez osobę trzecią roszczeń związanych z przesłanym na konkurs zadaniem, uczestnik jest zobowiązany do naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody.

1.11. Organizator konkursu ma prawo do wykorzystywania nadesłanych przez uczestników konkursu prac konkursowych we własnych celach reklamowo-promocyjnych.

1.12. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

1.13. Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika.

 

§2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

2.1. Aby wziąć udział w konkursie należy w komentarzu pod postem konkursowym przesłać autorskie zdjęcie wykonane podczas codziennych prac w rolnictwie, podając miejscowość (z określeniem powiatu), w której zdjęcie zostało wykonane, oraz datę wykonania zdjęcia.

Jury przy wyborze 5 laureatów głównych będzie brało poprawność zgłoszenia, jakość zdjęcia, pomysłowość, a nawet i poczucie humoru.

2.2. Poprzez przystąpienie do konkursu, uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

2.3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2.4. Pracownicy firmy Belchim Crop Protection Poland Sp. z o.o. ul. Sienna 82, 00-815 Warszawa, spółek z nią powiązanych, jak również inne osoby bezpośrednio lub pośrednio związane z organizacją konkursu, nie mogą w nim uczestniczyć.

2.5. Uczestnicy podający nieprawdziwe bądź nieprawidłowe informacje o sobie lub zgłaszający do udziału inne osoby, nie otrzymają nagrody. W przypadku wielokrotnej rejestracji przez tę samą osobę, uwzględniona zostanie tylko pierwsze zgłoszenie danego uczestnika.

2.6. W przypadku stwierdzenia, że uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym regulaminie, uczestnik taki zostanie wykluczony z konkursu i utraci ewentualne prawo do otrzymania nagrody w konkursie.

2.7. W przypadku zakwalifikowania uczestnika do grona zwycięzców, uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie przez organizatora jego pracy oraz imienia i nazwiska jako laureata konkursu na stronie konkursu lub/i na stronie www Klienta.

§ 3. PRZEBIEG KONKURSU

3.1. W celu wyłonienia zwycięzców konkursu oraz w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu konkursu, organizator powoła komisję konkursową (dalej „komisja konkursowa”) w 3-osobowym składzie.

3.2. Szczegółowe informacje o zasadach udziału w konkursie i jego przebiegu przekazuje się uczestnikom w poście umieszczonym na fanpage’u https://www.facebook.com/belchimpoland oraz stronie https://www.belchim.pl

3.3. Każdy z uczestników ma prawo do podjęcia tylko jednej próby udziału w konkursie.

3.4. Uczestnikowi udostępniającemu dane, o których mowa w punkcie 6.2., przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz możliwości ich poprawiania lub prawo do ich usunięcia.

3.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dostawców usług internetowych, za pośrednictwem których uczestnicy biorą udział w konkursie, jak również za pośrednictwem których organizator kontaktuje się z uczestnikami, możliwość dostępu uczestników do portalu społecznościowego Facebook.com lub do profilu organizatora na portalu społecznościowym Facebook.com, a także za indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, bądź ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do Internetu.

3.6. Uczestnicy konkursu podszywający się pod osoby trzecie celem zwiększenia swych szans w konkursie lub uczestnicy kopiujący i wykorzystujący prace lub wizerunek osób trzecich w szczególności w celu określonym powyżej, będą automatycznie usuwani z udziału w konkursie, a ich dane blokowane we wszelkich przyszłych przedsięwzięciach konkursowych lub promocyjnych organizatora.

3.7. W konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia zawierające określenia lub zwroty powszechnie uznane za wulgarne lub obraźliwe, albo naruszające dobra osobiste lub prawa osób trzecich.

3.8. Uczestnicy konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

§ 4. NAGRODY

4.1. Każdy z uczestników ma prawo wygrać tylko jedną nagrodę.

4.2. Opisy nagród wybranych przez organizatora znajdują się na stronie https://www.facebook.com/belchimpoland poświęconej udziałowi w konkursie. Nagród nie można wymienić na gotówkę ani na inne nagrody.

4.3. Nagrody:

Miejsce I: Bluza 4F model BLM004 kolor Kobalt 36S+ Torba Wittchen-

Miejsce II: : Bluza 4F model BLM004 kolor Kobalt 36S+ kubek z logo Belchim –

Miejsce III: : Bluza 4F model BLM004 kolor Kobalt 36S+ kubek z logo Belchim –

Miejsce IV: : Bluza 4F model BLM004 kolor Kobalt 36S+ kubek z logo Belchim –

Miejsce V: : Bluza 4F model BLM004 kolor Kobalt 36S+ kubek z logo Belchim –

4.4. Dokładny opis nagród zawiera załącznik nr 1.

4.5. Laureaci zostaną ogłoszeni na stronie internetowej https://www.facebook.com/belchimpoland nie później niż 10 dni po zakończeniu zgłaszania prac konkursowych.

4.6. Laureaci zostaną powiadomieni przez organizatora konkursu o wyniku na stronie https://www.facebook.com/belchimpoland

4.7. Laureaci zobowiązani są w ciągu 5 (pięciu) dni kalendarzowych od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu do grona laureatów konkursu wysłać na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. wiadomość e-mail zawierającą następujące dane:

- imię i nazwisko,

- adres zamieszkania,

- numer telefonu.

4.8. Organizator konkursu oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za niewydanie nagrody w przypadku nieprawidłowego podania danych osobowych przez laureata, podania danych nieprawdziwych lub niepełnych w sposób uniemożliwiający przekazanie laureatowi nagrody. W takim przypadku nagroda przepada na rzecz organizatora. Organizator nie jest zobowiązany do wyłonienia innego laureata na to miejsce.

4.9. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w przypadku nagród związanych z wygraną w konkursie, istnieje obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Organizator przyzna laureatom konkursu dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie odpowiadającej wysokości podatku obciążającego zdobywcę tej nagrody (ubruttowienie), tj. równowartość 11,1111% wartości nagrody rzeczowej, przeznaczoną na zapłatę podatku od tej nagrody rzeczowej i dodatkowej nagrody pieniężnej. Przed wydaniem takich nagród organizator pobierze od zdobywcy nagrody podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z przepisami prawa. Pobór podatku zostanie dokonany poprzez potrącenie podatku z dodatkowej nagrody pieniężnej, o której mowa powyżej.

§ 4.1. ANULOWANIE NAGRÓD

4.1.1. Jeżeli po dacie rozstrzygnięcia konkursu pojawią się okoliczności, w wyniku których zniknie podstawa przyznania nagród (otrzymanie dowodu oszustwa w konkursie itp.), dany uczestnik konkursu traci nagrodę. Informacja o zmianie laureata pojawi się na stronie poświęconej konkursowi. Anulowanie nagrody może nastąpić do 7 dni roboczych.

§ 5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1. Pytania i skargi oraz reklamacje dotyczące sposobu prowadzenia konkursu należy kierować pod adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Przyjmowanie reklamacji jednak następuje nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni od dnia zaistnienia stanu lub wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

Reklamacja zgłoszona przez uczestnika po upływie tego terminu nie będzie przez organizatora rozpatrywana.

5.2. Do złożenia reklamacji uprawniony jest jedynie uczestnik konkursu.

5.3. W temacie wiadomości należy dodać dopisek: Reklamacja, konkurs „KONKURS BELCHIM- rolnictwo, moja praca w obiektywie”.

5.4. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika oraz dokładny opis reklamacji.

5.5. Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję konkursową w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty doręczenia wiadomości. Decyzja komisji konkursowej w przedmiocie danej reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Decyzja komisji konkursowej zostanie przesłana uczestnikowi e-mailem wysłanym na adres podany w reklamacji.

5.6. Decyzja komisji konkursowej nie wyłącza uprawnienia uczestnika do dochodzenia roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5.7. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwości ogólnej.

§ 6. DANE OSOBOWE

6.1. Organizator przetwarza dane osobowe uczestnika konkursu będącego osobą fizyczną zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - zwanego dalej RODO.

6.2. Uczestnik, zgłaszając swój udział w konkursie, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Podanie danych przez uczestnika jest dobrowolne, jednakże w razie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, przeprowadzenie konkursu z udziałem uczestnika może być niemożliwe.

6.3. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Belchim Poland Sp. ZO.O Sienna 82 Warszawa 00-812

6.4. Organizator przetwarza następujące dane osobowe uczestnika: imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu.

6.5. Dane osobowe uczestnika są przetwarzane przez organizatora konkursu w celu:

a) przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia zwycięzcy, na podstawie zgody uczestnika w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

b) przekazania nagrody uczestnikowi w przypadku wygrania konkursu oraz odprowadzenia podatku od nagrody, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) RODO;

c) rozpatrzenia ewentualnych skarg lub reklamacji uczestnika dotyczących przeprowadzonego konkursu, a także realizacji obowiązków prawnych organizatora jako administratora danych osobowych wobec uczestnika, określonych w RODO, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) RODO.

6.6. Dane osobowe uczestnika nie są przekazywane podmiotom trzecim, za wyjątkiem sytuacji powierzenia danych do przetwarzania podmiotowi przeprowadzającemu konkurs w imieniu organizatora.

6.7. Dane osobowe uczestnika są przetwarzane i przechowywane przez czas trwania konkursu, a po jego zakończeniu do czasu upływu terminu na zgłaszanie skarg lub reklamacji dotyczących przebiegu konkursu, bądź w przypadku wystąpienia roszczeń na tle konkursu, do czasu ostatecznego ich wygaśnięcia bądź rozstrzygnięcia na drodze prawnej.

6.8. Uczestnik ma prawo dostępu do danych osobowych, które go dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia możliwości przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

6.9. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Organizator upoważnia komisję konkursową do podejmowania decyzji w sprawie wykluczenia uczestników z konkursu.

7.2. Decyzje komisji, o których mowa w ust. 6.1. mogą zapaść w szczególności w przypadku naruszenia przez uczestnika któregokolwiek z postanowień regulaminu lub podejmowania przez uczestnika innych działań, które w opinii komisji wpływają lub mogą wpłynąć na przebieg konkursu, są sprzeczne z dobrymi obyczajami lub wpływają albo mogą wpłynąć niekorzystnie na wizerunek organizatora, a także naruszają lub mogą naruszyć interesy lub prawa innych uczestników konkursu.

7.3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie w trakcie trwania konkursu bez podawania przyczyny, jak również przerwania lub przedłużenia konkursu.

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursowego „KONKURS BELCHIM- rolnictwo, moja praca w obiektywie”.

 

Designed by Pedro
Scroll to Top