Kenja 400 SC

Zawartość substancji czynnej:
izofetamid (związek z grupy fenylo-okso-etylotiofenoamidów) – 400 g/l (36,36%).

 

OPIS DZIAŁANIA
FUNGICYD koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC), o działaniu powierzchniowym i wgłębnym, do stosowania zapobiegawczego.

 

STOSOWANIE ŚRODKA
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych lub sadowniczych oraz opryskiwaczy ręcznych.

 

Truskawka (uprawa w polu i pod osłonami)
szara pleśń
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo, od początku fazy kwitnienia truskawki - otwarte pierwsze kwiaty aż do okresu głównego zbioru (BBCH 60-85), gdy większość owoców jest wybarwiona, zachowując okres karencji.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: 7- 10 dni.
Zalecana ilość wody: 400-800 l/ha
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia

 

Wiśnia
brunatna zgnilizna drzew pestkowych
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha  (0,7 l / na 10 000 m2 LWA – ściany listowia)
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo, od momentu rozchylenia się pierwszych pąków kwiatowych do fazy końca kwitnienia, gdy wszystkie płatki opadły (BBCH 57-69).
Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha (dla opryskiwacza ręcznego zalecana ilość wody 400 l/ha)
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 9 dni.

 

Sałata głowiasta, sałata liściowa (uprawa w polu i pod osłonami)
szara pleśń, zgnilizna twardzikowa.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo od fazy drugiego liścia do fazy  utworzenia więcej niż 6 liści (BBCH 12 -26). 
Zalecana ilość wody: 400-800 l/ha
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Maksymalna liczba zabiegów w cyklu uprawowym: 2
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6

  

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH

I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność
środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych
ponosi wyłącznie jego użytkownik

 

Koper ogrodowy, pietruszka naciowa, szczypiorek, szczaw
szara pleśń, zgnilizna twardzikowa..
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo od fazy drugiego liścia do fazy  utworzenia więcej niż 6 liści (BBCH 12-26).
Zalecana ilość wody: 400-800 l/ha
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni
Maksymalna liczba zabiegów w cyklu uprawowym: 2
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6

 

Szpinak
szara pleśń, zgnilizna twardzikowa.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo od fazy drugiego liścia do fazy  utworzenia więcej niż 6 liści (BBCH 12-26).
Zalecana ilość wody: 400-800 l/ha

 

Odstęp między zabiegami:  co najmniej 14 dni.
W przypadku dwóch cykli uprawowych w sezonie zachować odstęp pomiędzy uprawami minimum 35 dni.
Maksymalna liczba zabiegów w cyklu uprawowym: 2
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6

 

Rośliny przyprawowe (uprawa w polu i pod osłonami)
(w tym:bazylia pospolita, oregano, szałwia lekarska, tymianek, rozmaryn, estragon, czomber ogrodowy, majeranek, mięta pieprzowa)
szara pleśń, zgnilizna twardzikowa.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo od fazy drugiego liścia do fazy z widocznymi sześcioma pędami (BBCH 12-26).
Zalecana ilość wody: 400-800 l/ha
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Maksymalna liczba zabiegów w cyklu uprawowym: 2
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Truskawka - 1 dzień,
Wiśnia – nie dotyczy,
Warzywa liściowe tworzące główki - 21 dni,
Warzywa liściowe nie tworzące główki – 21 dni,
Rośliny przyprawowe – 21 dni.

1.Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,

–  nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

2.  Przed zastosowaniem środka wskazane jest konsultacja z posiadaczem zezwolenia lub jego przedstawicielem odnośnie wpływu na jakość plonu i oraz jego przetwarzanie.

3.  Środek zawiera substancję czynną izofetamid zaliczaną jest do grupy inhibitorów dehydrogenazy bursztynianowej (SDHI) – inhibitorów oddychania na poziomie komórkowym komórkowego (wg FRAC grupa 7). Wielokrotne stosowanie tego samego środka lub innego środka zawierającego substancję czynną o takim samym mechanizmie działania może w konsekwencji prowadzić do spadku skuteczności na skutek rozwoju form odpornych w populacji sprawcy choroby. W ramach strategii przeciwdziałania odporności sprawców chorób zaleca się m in.:

–  stosowanie środka głównie zapobiegawczo i tylko dwukrotnie w sezonie wegetacyjnym /w cyklu uprawy,

–  stosowanie środka wyłącznie w zalecanej dawce,

–  stosowanie w przyjętym programie ochrony  innych środków grzybobójczych zalecanych do zwalczania tych samych chorób i zawierających substancje czynne z innych grup, odmiennym mechanizmie działania (stosowanie środków przemienne lub sekwencyjne).

 

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Opryskiwacze polowe/sadownicze
Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza. W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy, ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

 

opryskiwacze ręczne/plecakowe
Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza. W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza ciecz mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

 

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć oraz przepłukać ją co najmniej trzykrotnie wodą.

Resztki cieczy użytkowej oraz wodę użytą do mycia aparatury należy:
– jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, lub
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

 

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka  poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

 

OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu, ochronę twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska.

Zaleca się stosować środek poza okresami aktywności pszczół.


Wiśnia:

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:

-  10 m od zbiorników i cieków wodnych lub

-  3 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50%.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

 

Truskawka, rośliny przyprawowe, koper ogrodowy, pietruszka naciowa, szczypiorek, szczaw, sałata głowiasta, sałata liściowa, szpinak:
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Stosowanie środka w szklarniach o trwałej, odizolowanej od podłoża konstrukcji nie wymaga wyznaczania stref ochronnych ani stosowania technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej.

 

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
-  w oryginalnych opakowaniach,
-  w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich,
-  w temperaturze 10oC - 30oC, z dala od źródeł ciepła.

 

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

 

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Designed by Pedro
Scroll to Top